SFS 1991:2024

912024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:2024 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1984:947) om beskattning av

den 30 december 1991 utländska foFskare vid tillfälligt arbete i Sverige;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:947) om

beskattning av utländska forskare vid tillfälligt ar bete i Sverige att i 6 §

orden "styrelsen för teknisk utveckling" skall bytas ut mot "närings- och

teknikutvecklingsverket".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Carl Gustav Femlund
(Finansdepartementet)

3656

' Prop. 1991 /92:25 (bil. 11), NU 13, rskr. 53.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.