SFS 2020:856 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden / SFS 2020:856 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS2020-856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:1305) om

Forskarskattenämnden

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Forskarskattenämnden får lämna över till ordföranden, vice
ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra
beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa
en ansökan om skattelättnader.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26.

SFS

2020:856

Publicerad
den

28 oktober 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.