SFS 2001:530 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden / SFS 2001:530 Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden
010530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1305) om
Forskarskattenämnden;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1999:1305) om Forskar-

skattenämnden skall ha följande lydelse.

2 §

2

Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga er-

sättare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst fyra år
i taget.

Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande

samt bland ersättarna en ersättare för vice ordföranden. Dessa tre skall ha
särskild insikt i beskattningsfrågor. �vriga ledamöter och ersättare skall ha
särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrå-
gor.

Föreningen Svenskt Näringsliv skall ges möjlighet att lämna förslag till en

ledamot och en ersättare. Vetenskapsrådet skall ges möjlighet att lämna för-
slag till två ledamöter och två ersättare. Verket för innovationssystem skall
ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:123, bet. 2000/01:AU11, rskr. 2000/01:212.

2

Senaste lydelse 2000:1162.

SFS 2001:530

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.