SFS 2018:1916 Lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. / SFS 2018:1916 Lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
SFS2018-1916.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av

allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av

dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 6 §§ lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av vissa arkiv
till en arkivmyndighet och om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med det
som anges i 2 kap. 22 § första stycket tryckfrihetsförordningen samt om
förvaring av dessa handlingar sedan de har överlämnats. I lagen finns också
bestämmelser om skyldigheten att pröva framställningar om utlämnande av
sådana allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 §3 Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar

och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Av 2 kap. 22 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 §

andra meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att Svenska kyrkan
och dess organisatoriska delar ska jämställas med en myndighet i fråga om
befattningen med allmänna handlingar som de förvarar enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2009:480.

3 Senaste lydelse 2009:480.

SFS 2018

:1916

Publicerad
den

30 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.