SFS 2009:480 Lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. / SFS 2009:480 Lag om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
090480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:288) om överlämnande av
allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller
någon av dess organisatoriska delar för förvaring,
m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 6 §§ lagen (1999:288) om

överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av
dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av vissa arkiv

till arkivmyndighet och om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad
som anges i 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen samt om för-
varing av dessa handlingar sedan de har överlämnats. I lagen finns också
bestämmelser om skyldigheten att pröva framställningar om utlämnande av
sådana allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 §

Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i 2 kap.

tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar

och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § andra

meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att Svenska kyrkan och
dess organisatoriska delar ska jämställas med myndighet i fråga om befatt-
ningen med allmänna handlingar som de förvarar enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:480

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.