SFS 1999:288 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. / SFS 1999:288 Lag om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
990288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring, m.m.;

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av vissa arkiv

till arkivmyndighet och om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad
som anges i 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen samt om för-
varing av dessa handlingar sedan de har överlämnats. I lagen finns också be-
stämmelser om skyldigheten att pröva framställningar om utlämnande av så-
dana allmänna handlingar enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och se-
kretesslagen (1980:100).

�verlämnande av vissa arkiv till arkivmyndighet

2 §

Allmänna handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in

till eller upprättats hos Svenska kyrkans beslutande församlingar skall senast
den 31 mars 2000 överlämnas till en statlig arkivmyndighet.

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om överlämnande i vissa fall

av kyrkokommunala myndigheters arkiv till arkivmyndighet.

Förvaring av allmänna handlingar hos Svenska kyrkan
och dess organisatoriska delar

3 §

Regeringen får föreskriva att allmänna handlingar får överlämnas till

Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar och förvaras där
under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna. Detta gäller
handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprät-
tats hos

1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför

sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

SFS 1999:288

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

2

SFS 1999:288

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Vård och tillsyn av de allmänna handlingarna

4 §

Bestämmelser om vården av allmänna handlingar och om arkivmyn-

digheternas tillsyn finns i arkivlagen (1990:782).

5 §

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar skall vid förvaring och

handhavande av de allmänna handlingarna se till att dessa lätt kan särskiljas
från andra handlingar.

Om Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för sin verk-

samhet behöver göra tillägg i allmänna handlingar skall tilläggen utföras så
att det tydligt framgår när och av vem de har gjorts, om det inte av omstän-
digheterna klart framgår att tilläggen har gjorts efter den 31 december 1999.

Skyldigheter mot allmänheten

6 §

Bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar finns i 2 kap.

tryckfrihetsförordningen.

Bestämmelser om begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar

och om skyldigheten att iaktta sekretess finns i sekretesslagen (1980:100).

Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 8 §

tredje stycket andra meningen sekretesslagen framgår att Svenska kyrkan
och dess organisatoriska delar skall jämställas med myndighet i fråga om be-
fattningen med allmänna handlingar som de förvarar enligt denna lag.

7 §

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar är skyldiga att lämna ut

eget material, om detta är en nödvändig förutsättning för att en allmän hand-
ling skall kunna lämnas ut med hänsyn till det sätt på vilket materialet till-
förts den handlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARITA ULVSKOG
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.