SFS 2009:1272 Lag om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet / SFS 2009:1272 Lag om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet
091272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (2000:662) om

Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

1 §

För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga

kvalitet inom samtliga vetenskapsområden ska det finnas ett forskningsråd,
Vetenskapsrådet.

2 §

Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av

elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestäm-
mer.

3 §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets upp-

gifter och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrådets
styrelse ska utses.

1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.
2. Regeringen får meddela föreskrifter om att ledamöter som utsetts i

enlighet med 2 § i sin äldre lydelse kvarstår som ledamöter i styrelsen, dock
längst till och med den 31 mars 2010.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:18, bet. 2009/10:UbU5, rskr. 2009/10:82.

SFS 2009:1272

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.