SFS 2008:1275 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2008:1275 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
081275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (2001:183) om be-

handling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar ska
ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

2

Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha direktåtkomst

till uppgifter som avses i 3�6 §§.

De kommunala valnämnderna får ha direktåtkomst till uppgifter som av-

ses i 3�5 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75.

2

Senaste lydelse 2003:735. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:1275

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.