SFS 2018:221 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2018:221 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
SFS2018-221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:183) om behandling av

personuppgifter i verksamhet med val och

folkomröstningar

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:183) om
behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

dels att 3 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2, 3 och 7 §§, 2 kap. 14 och 24 §§ och rubriken närmast

före 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 8 §§, och närmast

före 1 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

5 a § Personuppgifter som behandlas enligt 4 eller 5 § får behandlas även
för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett
sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) och personuppgifter som avses i artikel 10 i
förordningen får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende
eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

1 Prop. 2017/18:115, bet. 2017/18:KU24, rskr. 2017/18:

225.

SFS

2018:221

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:221

Rätten att göra invändningar
8 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

2 kap.
14 §
2 Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ta ut avgifter
för att lämna ut uppgifter ur databasen. Regeringen kan med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en

allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

24 §3 Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen får ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen för sametingsvalet.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om sådana avgifter.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en

allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2002:66.

3 Senaste lydelse 2004:539.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.