SFS 1997:158 Lag om röstlängdsregister

SFS 1997_158 Lag om röstlängdsregister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:158

Utkom från trycket
den 7 maj 1997

Lag
om röstlängdsregister;

utfärdad den 17 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § För de ändamål som anges i 2 § får skattemyndigheterna och Riksskat-

teverket med hjälp av automatisk databehandling föra register för tillhanda-
hållande av röstlängder för hela landet (röstlängdsregister).

Registerändamål

2 § Röstlängdsregistret får användas för framställning av

1. röstlängder och röstkort enligt vallagen (1997:157), lagen (1972:704)

om kyrkofullmäktigval, m.m. och folkomröstningslagen (1979:369),

2. röstlängder och röstkort vid folkomröstning i en kommun eller i ett

landsting,

3. duplettröstkort, tillsyn, planering och uppföljning av val eller omröst-

ning, och

4. statistik.

Registeransvar

3 § Skattemyndigheten är registeransvarig för det röstlängdsregister som
förs inom myndighetens ansvarsområde. Riksskatteverket är registeransva-
rigt för alla registren.

Registerinnehåll

4 § Ett röstlängdsregister får innehålla uppgifter om

1. svenska medborgare som är eller som har varit folkbokförda i landet

och som är eller fyller 18 år senast den dag som val eller folkomröstning
skall hållas,

2. unionsmedborgare samt medborgare från Island och Norge som fyller

18 år senast på valdagen och som är folkbokförda i landet, och

3. andra utlänningar som sammanhängande varit folkbokförda i landet tre

år i följd före valdagen eller dagen för omröstningen.

5 § För den som avses i 4 § får registret innehålla uppgifter om

1. namn, personnummer, adress och den församling som personen är

folkbokförd i enligt folkbokföringslagen (1991:481),

2. medborgarskap, och
3. tillhörighet i svenska kyrkan eller medlemskap i en icke-territoriell för-

samling.

1

Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177.

263

background image

SFS 1997:158

För den som inte är folkbokförd i landet får i registret också anges när de

utvandrade.

6 § Utöver de uppgifter som sägs i 5 § får registret innehålla uppgifter om
valdistrikt, vallokaler och vallokalernas öppettider samt adress till val-
nämnden.

Ett röstlängdsregister får även innehålla de tekniska och administrativa

uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret.

Sökbegrepp

7 § I ett röstlängdsregister får som sökbegrepp bara användas uppgift om

1. namn eller personnummer,

2. tillhörighet i svenska kyrkan,
3. medlemskap i en icke-territoriell församling,
4. medborgarskap i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge,
5. medborgarskap i ett land inom eller utom Europeiska unionen (unions-

medborgarskap eller icke unionsmedborgarskap), eller

6. valdistrikt.

Direktåtkomst

8 § Riksskatteverket, skattemyndigheterna och länsstyrelserna får ha di-
rektåtkomst till alla röstlängdsregister.

Utlämnande av uppgifter

9 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databe-
handling bara om detta följer av lag eller förordning eller regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer har medgett detta eller om upp-
giften skall användas för framställning av statistik.

10 § Begär en enskild att få underrättelse enligt 10 § datalagen (1973:289),
skall underrättelsen lämnas av skattemyndigheten.

Gallring av uppgifter

11 § En månad efter att det val eller den omröstning för vilket röstlängds-

registret upprättades har vunnit laga kraft skall uppgifterna om personer i re-
gistret gallras.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

264

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.