SFS 2009:493 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2009:493 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
090493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (2001:183) om

behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 6 § får endast uppgift om

namn och personnummer samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sök-
begrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:493

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.