SFS 2001:183 Lag om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2001:183 Lag om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
010183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i den centrala

valmyndighetens, skattemyndigheternas och länsstyrelsernas verksamhet
med val och folkomröstningar enligt vallagen (1997:157), folkomröstnings-
lagen (1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar,
om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna in-
går i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda krite-
rier.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för per-

sonuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillå-

ten enligt denna lag.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad som sägs

i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30�32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33�35 §§,
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38�41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,
8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:183

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

2

SFS 2001:183

9. straff i 49 §.
Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även

22 § personuppgiftslagen.

�ndamål

4 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs för

1. framställning av röstlängder och röstkort inför ett val eller en folkom-

röstning,

2. framställning av valsedlar och sammanräkning av valresultat, och
3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillgodose samhällets behov

av uppgifter i samband med val och folkomröstningar.

Personuppgiftsansvar

6 §

Den centrala valmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den be-

handling av personuppgifter som myndigheten skall utföra. En skattemyn-
dighet eller länsstyrelse är personuppgiftsansvarig för den behandling som
myndigheten eller länsstyrelsen skall utföra.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nöd-
vändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

2 kap. Val- och folkomröstningsdatabasen

1 §

I den centrala valmyndighetens, skattemyndigheternas och länsstyrel-

sernas verksamhet med val och folkomröstningar skall det finnas en samling
personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används ge-
mensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (val-
och folkomröstningsdatabas).

Innehåll

2 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som

1. kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val eller en

folkomröstning skall hållas, eller

2. är kandidater i val.
Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får be-

handlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

background image

3

SFS 2001:183

3 §

Beträffande en person som avses i 2 § 1 får i databasen behandlas upp-

gifter om personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteck-
ning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invandring. För en person
som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom behandlas uppgift om tid-
punkt för utvandring och för anmälan enligt 7 kap. 1 § vallagen (1997:157).

4 §

Beträffande en person som avses i 2 § 2 får i databasen behandlas upp-

gifter om personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, medborgarskap
samt partibeteckning och övriga uppgifter som enligt 6 kap. 3 och 4 §§ val-
lagen (1997:157) skall finnas på valsedlar där personen är upptagen.

5 §

I databasen får behandlas uppgifter om yrkanden, grunder och beslut i

ett ärende.

6 §

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen

och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprät-
tats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter
om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling

7 §

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för auto-

matiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om
det.

Direktåtkomst

8 §

Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha direktåtkomst

till uppgifter som avses i 3�6 §§.

De kommunala valnämnderna får ha direktåtkomst till uppgifter som av-

ses i 3�5 §§.

Skattemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 §

samt till uppgifter enligt 5 och 6 §§ i fråga om person som avses i 2 § 1.

9 §

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i da-

tabasen som får lämnas ut till honom, om regeringen har meddelat föreskrif-
ter om det.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelat före-

skrifter om det får enskilda ha direktåtkomst till de uppgifter om kandidater
som finns på valsedlar och uppgifter om valresultat.

Sökbegrepp

10 §

Vid sökning i databasen får uppgift om medborgarskap inte användas

som sökbegrepp annat än i fråga om medborgarskap i ett land inom Europe-
iska unionen eller i Island eller Norge.

background image

4

SFS 2001:183

11 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 6 § får endast uppgift om

namn och personnummer samt uppgifter som avses i 15 kap. 2 § sekretessla-
gen (1980:100) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte
uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Gallring

12 §

Uppgifter om en person som avses i 2 § 1 skall gallras senast en må-

nad efter det att det val eller den folkomröstning som uppgifterna hänför sig
till har vunnit laga kraft. Om flera val hålls samtidigt skall uppgifterna dock
gallras senast en månad efter det att samtliga val har vunnit laga kraft.

Uppgifter om en person som avses i 2 § 2 skall gallras senast fem år efter

utgången av den valperiod som uppgifterna hänför sig till.

13 §

Vad som sägs i 12 § hindrar inte att regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller
handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 12 §.

Avgifter

14 §

Den centrala valmyndigheten, skattemyndigheterna och länsstyrel-

serna får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de när-
mare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en all-
män handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information

till den registrerade i 23 och 25�27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med
den begränsning som anges i 2 §.

2 §

Information som skall lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap.
6 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket,

skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller an-
slutande författningar.

background image

5

SFS 2001:183

�verklagande

4 §

En myndighets beslut om rättelse och om information som skall läm-

nas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen (1997:158) om

röstlängdsregister skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om
gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgif-
ter och handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av person-

uppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om
lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i
fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före
den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst be-
stämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24
oktober 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289)

kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats
före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om infor-
mation enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omstän-

dighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i
kraft beträffande den aktuella behandlingen.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.