SFS 2004:539 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2004:539 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
040539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:183) om be-

handling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

dels att 1 kap. 1 och 6 §§ samt 2 kap. 1 § och rubriken till 2 kap. skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 2 kap. 15�24 §§, samt

närmast före 2 kap. 1, 15, 16, 20, 22, 23 och 24 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.

1 §

2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter

1. i den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med

val och folkomröstningar enligt vallagen (1997:157), folkomröstningslagen
(1979:369) och lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, samt

2. i den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verk-

samhet med val enligt sametingslagen (1992:1433),
om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna in-
går i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda krite-
rier.

6 §

3 Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelserna är var

för sig personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som
respektive myndighet skall utföra.

1 Prop. 2003/04:86, bet. 2003/04:KU18, rskr. 2003/04:213.

2 Senaste lydelse 2002:66.

3 Senaste lydelse 2002:66.

SFS 2004:539

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

2

SFS 2004:539

2 kap. Databaser

Val- och folkomröstningsdatabas

1 §

4 I den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med

val och folkomröstningar enligt 1 kap. 1 § 1 skall det finnas en samling per-
sonuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemen-
samt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (val- och
folkomröstningsdatabas).

Databas för sametingsvalet

15 § I den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verk-
samhet med val enligt 1 kap. 1 § 2 skall det finnas en samling personuppgif-
ter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verk-
samheten för de ändamål som anges i 1 kap. 4 och 5 §§ (databas för same-
tingsvalet).

Innehåll i databasen för sametingsvalet

16 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som

1. har tagits upp i sameröstlängden, eller
2. är kandidater till Sametinget.
Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får be-

handlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

17 § Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 1 får i databa-
sen behandlas uppgifter om personnummer, namn och adress.

18 § Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 2 får i data-
basen behandlas uppgifter om personnummer, namn, adress samt parti-
beteckning och övriga uppgifter som enligt 3 kap. 10 § sametingslagen
(1992:1433) skall finnas på valsedlar där personen är upptagen.

19 § Vad som sägs i 5�7 §§ om behandling av uppgifter i ett ärende, be-
handling av handlingar i ett ärende och utlämnande av uppgifter till enskilda
gäller även databasen för sametingsvalet.

Direktåtkomst till databasen för sametingsvalet

20 § Den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen och Sametinget får ha
direktåtkomst till de uppgifter som avses i 17�19 §§.

21 § Vad som sägs i 9 § om en enskilds rätt till direktåtkomst gäller även
databasen för sametingsvalet.

4 Senaste lydelse 2002:66.

background image

3

SFS 2004:539

Sökbegrepp vid sökning i databasen för sametingsvalet

22 § Vad som sägs i 10 och 11 §§ om sökbegrepp gäller på motsvarande
sätt vid sökning i databasen för sametingsvalet.

Gallring i databasen för sametingsvalet

23 § Uppgifter som inte längre behövs för ändamålet med behandlingen av
personuppgifter i databasen skall gallras om inte något annat följer av andra
stycket.

Den slutliga sameröstlängden från varje sametingsval skall skrivas ut på

papper och bevaras. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får föreskriva om ytterligare bevarande.

Avgifter för utlämnande av uppgifter ur databasen för sametingsvalet

24 § Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen får ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter
som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av

och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.