SFS 2005:846 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2005:846 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
050846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 3 och 4 §§

lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter

1. i den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med

val och folkomröstningar enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen
(1979:369) och lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, samt

2. i den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verk-

samhet med val enligt sametingslagen (1992:1433),

om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna

ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda krite-
rier.

2 kap.

3 § Beträffande en person som avses i 2 § 1 får i databasen behandlas upp-
gifter om personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteck-
ning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invandring. För en person
som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom behandlas uppgift om tid-
punkt för utvandring och för anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837).

4 § Beträffande en person som avses i 2 § 2 får i databasen behandlas upp-
gifter om personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, medborgarskap
samt partibeteckning och övriga uppgifter som avses i 6 kap. 1�3 §§ val-
lagen (2005:837) på valsedlar där personen är upptagen.

1 Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33.

2 Senaste lydelse 2004:539.

SFS 2005:846

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:846

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.