SFS 1999:953 Lag om ändring i lagen (1997:158) om röstlängdsregister

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 1999:953 Lag om ändring i lagen (1997:158) om röstlängdsregister
990953.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:158) om
röstlängdsregister;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 5 och 7 §§ lagen (1997:158) om

röstlängdsregister skall ha följande lydelse.

2 §

Röstlängdsregister får användas för framställning av

1. röstlängder och röstkort enligt vallagen (1997:157) och folkomröst-

ningslagen (1979:369),

2. röstlängder och röstkort vid folkomröstning i en kommun eller i ett

landsting,

3. duplettröstkort, tillsyn, planering och uppföljning av val eller omröst-

ning, och

4. statistik.

5 §

För den som avses i 4 § får registret innehålla uppgifter om

1. namn, personnummer, adress och den församling som personen är folk-

bokförd i enligt folkbokföringslagen (1991:481), och

2. medborgarskap.
För den som inte är folkbokförd i landet får i registret också anges när de

utvandrade.

7 §

I ett röstlängdsregister får som sökbegrepp bara användas uppgift om

1. namn eller personnummer,
2. medborgarskap i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge,
3. medborgarskap i ett land inom eller utom Europeiska unionen (unions-

medborgarskap eller icke unionsmedborgarskap), eller

4. valdistrikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:953

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.