SFS 1990:137

900137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Tullregisterlag;

SFS 1990:137

Utkom från trycke t

Utfärdad den 19 april 1990.

den 2 maj 1990

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 2 § får ett för tullmyndigheterna gemen­
samt tullregister föras med hjälp av automatisk databehandling.

' Prop. 1989/90; 40, SkUl9, rskr. 188.

175

¬

background image

SFS 1990:137

Bestämmelserna i denn a lag gäller inte det register som tullverket

spaningssyfte med stöd av lagen (1965:94) om polisregister m. m. och iht

heller andrg register som regleras i annan lag eller förordning.

i

Bestämmelser om förfarandet vid import och export Finns i tullagen

(1987:1065).

2 § Tullregistret får användas för

1. fastställande, uppbörd, restitution och redovisning av tull, annan

skatt och avgifter som skall betalas till tullverket,

2. fullgörande av övervaknings-, kontroll- och revisionsuppgifter inom ,

tullmyndigheternas område,

3. planering och tillsyn av tullmyndigheternas verksamhet och
4. framställning av statistik och andra samlingar av uppgifter inom

ramen för den verksamhet som tullmyndigheterna ansvarar för.

Tullregistrets innehåll
3 § I den utsträckning som behövs för att ändamålet med registret skall
tillgodoses får tullregistret innehålla

1. uppgifter som importörer och exportörer enligt lag eller annan författ­

ning är skyldiga att lämna med anledning av import eller export av varor,

2. andra uppgifter som importör eller exportör lämnar i tullärenden ,
3. uppgifterna i tulltaxan enligt tulltaxelagen (1987:1 068) och i statistisk

varuförteckning som utfärdats av generaltullstyrelsen,

4. uppgifter om kontroll av import och export inom tullmyndighetemas

område,

5. uppgifter för statistikproduktion,
6. uppgifter för debitering eller avräkning av skatt och avgifter som inte

påförs vid tulltaxering,

7. uppgifter om beslut av tullmyndigheter,

8. uppgifter om andra myndigheters beslut om import- och exportlicen­

ser,

9. uppgifter om tillstånd som krävs för import eller export av varor,

10. uppgifter om registrering hos riksskatteverket av en importör som

skattskyldig avseende vissa punktskatter,

11. uppgifter om betalning och indrivning av tull, annan skatt och

avgifter,

12. uppgifter r örande fysiska och juridiska personers identitet,
13. uppgifter avseende identitetsbeteckningar för transportmedel och
14. uppgifter för kontroll av, åtkomst till och användning av registret.
Närmare föreskrifter om tullregistrets innehåll meddelas av regeringen

eller den myndighet regeringen be stämmer.

4 § Tullregistret får sambearbetas med uppgifter från andra register
enligt följande;

register hos

uppgiftens art

1. riksskatteverket

uppgifter om registrering som

skattskyldig

176

2. kommerskollegium

uppgifter om import och export­
licenser

¬

background image

regisferhos

uppgiftens art

SFS 1990:137

3. statens jordbruksnämnd

uppgifter om import- och export­
licenser

5 § Varje ärende enligt 2 § 1. och 2. som någon anhängiggör skall förses

med ett tullidentifikationsnummer (tullid).

Tullid, personnummer och organisationsnummer är grundläggande sök­

begrepp i tu llregistret.

�&tkomst och utlämnande

6 § Samtliga tullmyndigheter får ha terminalåtkomst till tullregistret.

Annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen får doc k endast ta del av de

uppgifter som behövs i m yndighetens verksamhet.

7 § Utlämnande av uppgifter ur tullregistret får ske på medium för

automatisk databehandling till statens jordbruksnämnd, kommerskollegi­

um, riksskatteverket, länsskattemyndigheter och riksrevi sionsverket. Till

andra myndigheter får uppgifter i registret lämnas ut på medium för

automatisk databehandling endast om detta följer a v lag e ller förordning
eller om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har

medgett det.

�vriga bestämmelser

8 § Uppgifter som hör till ett tullärende skall gallras ut ur registret sex år

efter utgången av det kalenderår då uppgiften lämnades.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för

bevarande av vissa uppg ifter gäller den föreskriften. Regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer får, om det finns särskilda skäl,

föreskriva annan tid för beväring av vissa uppgifter.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över­
lämna till en juridisk perso n att förmedla uppgifter i elektroniska doku­

ment som avses i 1 2 a § tullagen (1987:1065) till och från tullregistret.

Den som tar del av uppgifter i förmedlingsverksamhet som avses i första

stycket, får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i v erksamheten fått

veta om enskilds ekonomiska och personliga förhållanden.

I det allmänna s verksamhet tillämpas i ställe t bestämmelserna i sek re­

tesslagen (1980:100).

1. Denna lag träder i k raft den 1 j uni 1990.

2. Utöver vad som anges i 7 § får uppgifter ur tullregistret intill utgången

av år 1992 överlämnas på medium för automatisk databehandling även till

statistiska centralbyrån.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ALLAN LARSSON

177

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.