SFS 2016:276 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2016:276 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
160276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

2

dels att 2 kap. 8 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 8 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap.

3 § tullagen (2016:253), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat
föreskrifter om det.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 8 a § 2010:103
rubriken närmast före 2 kap. 8 a § 2010:103.

SFS 2016:276

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.