SFS 2016:885 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2016:885 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
160885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 § lagen (2001:185) om

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i databasen som får

lämnas ut till den enskilde om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.

SFS 2016:885

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.