SFS 2018:231 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2018:231 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS2018-231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:185) om behandling av

uppgifter i Tullverkets verksamhet

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

dels att 3 kap. 1�4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3 och 4 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 2�4, 5 och 7 §§, 2 kap. 11 § och rubriken närmast före

1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 §, och närmast före 3 kap.

1 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 §2 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

4 §3 Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Tullverket för

1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan

skatt och avgifter,

2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande

internationellt åtagande, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

2 Senaste lydelse 2005:790.

3 Senaste lydelse 2017:449.

SFS

2018:231

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:231

5 §4 Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad

verksamhet hos någon annan än Tullverket för

a) fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,

betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

b) revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
c) tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning, och

d) utsökning och indrivning,
2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brotts-

bekämpande verksamhet enligt 2 kap. 5 § tullbrottsdatalagen (2017:447),

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett

sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

2 kap.
11 §
Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en

allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

3 kap.
Rätten att göra invändningar
1 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:780.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.