SFS 2018:1705 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2018:1705 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
SFS2018-1705.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:185) om behandling av

uppgifter i Tullverkets verksamhet

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 5 §§ lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets
verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4�6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter

i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver.

5 §3 Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verk-

samhet hos någon annan än Tullverket för

a) fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betal-

ning och återbetalning av skatter eller avgifter,

b) revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
c) tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning, och

d) utsökning och indrivning,
2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande

verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens område,

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag

eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på

ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades
in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2017:449.

3 Senaste lydelse 2018:231.

SFS

2018:1705

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2018:1705

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.