SFS 1994:1557 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 1994:1557 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)
SFS 1994_1557 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990_137)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

5988

SFS 1994:1557
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om ändring i tullregisterlagen (1990:137);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ tullregisterlagen

(1990:137) skall ha följande lydelse.

1 § För de ändamål som anges i 2 § får ett för tullmyndigheterna gemen-

samt tullregister föras med hjälp av automatisk databehandling.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte det register som Tullverket för i

spaningssyfte med stöd av lagen (1965:94) om polisregister m. m. och inte
heller andra register som regleras i annan lag eller förordning.

Bestämmelser om förfarandet vid import och export finns i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen och i kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
och i tullagen (1994:1550).

3 § I den utsträckning som behövs för att ändamålet med registret skall
tillgodoses får tullregistret innehålla

1. uppgifter som importörer och exportörer enligt lag eller annan för-

fattning är skyldiga att lämna med anledning av import eller export av
varor,

2. andra uppgifter som importör eller exportör lämnar i tullärenden,
3. uppgifterna i Europeiska gemenskapernas tulltaxa som avses i artikel

20 i förordning (EEG) nr 2913/92, och i statistisk varuförteckning som
utfärdats av Generaltullstyrelsen,

4. uppgifter om kontroll av import och export inom tullmyndigheternas

område,

5. uppgifter för statistikproduktion,

6. uppgifter för debitering eller avräkning av skatt och avgifter som inte

påförs vid tulltaxering,

7. uppgifter om beslut av tullmyndigheter,
8. uppgifter om andra myndigheters beslut om import- och exportlicen-

ser,

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95: SkU8, rskr. 1994/95:96.

background image

SFS 1994:1557

9. uppgifter om tillstånd som krävs för import eller export av varor,

10. uppgifter om registrering hos Skattemyndigheten i Kopparbergs län

av en importör som skattskyldig avseende vissa punktskatter,

11. uppgifter om betalning och indrivning av tull, annan skatt och

avgifter,

12. uppgifter rörande fysiska och juridiska personers identitet,
13. uppgifter avseende identitetsbeteckningar för transportmedel och
14. uppgifter för kontroll av, åtkomst till och användning av registret.

Närmare föreskrifter om tullregistrets innehåll meddelas av regeringen

eller den myndighet regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

5989

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.