SFS 1998:510 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 1998:510 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)
980510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullregisterlagen (1990:137);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 3, 6 och 8 §§ tullregisterlagen

(1990:137) skall ha följande lydelse.

2 §

Tullregistret får användas för

1. fastställande, uppbörd, restitution och redovisning av tull, annan skatt

och avgifter som skall betalas till tullverket,

2. fullgörande av övervaknings-, kontroll- och revisionsuppgifter inom

tullmyndigheternas område,

3. planering och tillsyn av tullmyndigheternas verksamhet och
4. framställning av statistik och andra samlingar av uppgifter inom ramen

för den verksamhet som tullmyndigheterna ansvarar för.

Tullregistret får också användas för
1. prövning av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och registre-

rade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi
samt

2. revisions- och annan kontrollverksamhet enligt lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

3 §

2

I den utsträckning som behövs för att ändamålet med registret skall

tillgodoses får tullregistret innehålla

1. uppgifter som importörer och exportörer enligt lag eller annan författ-

ning är skyldiga att lämna med anledning av import eller export av varor,

2. andra uppgifter som importör eller exportör lämnar i tullärenden,
3. uppgifterna i Europeiska gemenskapernas tulltaxa som avses i artikel

20 i förordning (EEG) nr 2913/92, och i statistisk varuförteckning som utfär-
dats av Generaltullstyrelsen,

4. uppgifter om kontroll av import och export inom tullmyndigheternas

område

samt om kontroll enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

5. uppgifter för statistikproduktion,
6. uppgifter för debitering eller avräkning av skatt och avgifter som inte

påförs vid tulltaxering,

7. uppgifter om beslut av tullmyndigheter,

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

2

Senaste lydelse 1996:957.

SFS 1998:510

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:510

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

8. uppgifter om andra myndigheters beslut om import- och exportlicenser,
9. uppgifter om tillstånd som krävs för import eller export av varor,
10. uppgifter om registrering hos Skattemyndigheten i Gävle av en impor-

tör som skattskyldig avseende vissa punktskatter,

11. uppgifter om betalning och indrivning av tull, annan skatt och avgifter,
12. uppgifter rörande fysiska och juridiska personers identitet,
13. uppgifter om

identitetsbeteckningar för transportmedel,

genomsökta

containrar eller tankar samt ägare till dessa och

14. uppgifter för kontroll av, åtkomst till och användning av registret.
Närmare föreskrifter om tullregistrets innehåll meddelas av regeringen el-

ler den myndighet regeringen bestämmer.

6 §

Samtliga tullmyndigheter får ha terminalåtkomst till tullregistret. An-

nan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen får dock endast ta del av de upp-
gifter som behövs i myndighetens verksamhet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter om kontroll och be-

slut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Skattemyndighet som regeringen bestämmer får för ändamål som avses i

2 § andra stycket ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i andra stycket.

8 §

Uppgifter som hör till ett tullärende skall gallras ur registret sex år efter

utgången av det kalenderår då uppgiften lämnades. Uppgifter om kontroll
och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall gallras sex
år efter utgången av det kalenderår då uppgiften registrerades.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för beva-

rande av vissa uppgifter gäller den föreskriften. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer får, om det finns särskilda skäl, föreskriva
annan tid för bevaring av vissa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 3 § om Skattemyn-

digheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndighe-
ten i Dalarnas län.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.