SFS 2001:185 Lag om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2001:185 Lag om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
010185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av per-
sonuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4�6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte behandling av uppgifter i den

brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. För sådan behand-
ling finns det bestämmelser i lagen (2001:85) om behandling av personupp-
gifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för per-

sonuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillå-

ten enligt denna lag.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 §, med undantag för vad som

sägs i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30�32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33�35 §§,

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:185

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

2

SFS 2001:185

6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38�41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,
8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
9. straff i 49 §.
Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databasen gäller även

22 § personuppgiftslagen.

�ndamål

4 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Tullverket för

1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan

skatt och avgifter,

2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Tullverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning, och

4. utsökning och indrivning.

Personuppgiftsansvar

6 §

Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgif-

ter.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nöd-
vändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

Gallring

8 §

Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast

ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall
gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestäm-

melser.

background image

3

SFS 2001:185

2 kap. Tulldatabasen

1 §

I Tullverkets verksamhet skall det finnas en samling uppgifter som

med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten
för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas).

Innehåll

2 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 § 1�3. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet och bosättning,
2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
3. identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och tankar,
4. tulltaxor,
5. registrering för skatter och avgifter,
6. underlag för tull, annan skatt och avgifter,
7. bestämmande av tull, annan skatt och avgifter,
8. revision och annan kontroll av tull, annan skatt och avgifter,
9. tillstånd och licenser som krävs för import eller export av varor,
10. yrkanden och grunder i ett ärende, och
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgö-

rande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt
åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt
första stycket.

4 §

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen

och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprät-
tats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter
om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling

5 §

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för auto-

matiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om
det.

Direktåtkomst

6 §

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen.

background image

4

SFS 2001:185

7 §

Riksskatteverket och skattemyndigheterna får ha direktåtkomst till

uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5�7, 10 och 11 i fråga om personer som är el-
ler kan antas vara skattskyldiga.

Kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § 1, 2, 5�7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos
kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som
likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första stycket får omfatta.

8 §

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i da-

tabasen som får lämnas ut till honom om regeringen har meddelat föreskrif-
ter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första
stycket.

Sökbegrepp

9 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 15 kap.
2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp
får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Gallring

10 §

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast sex år efter

utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i
databasen första gången.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för beva-

rande av vissa uppgifter än vad som anges i första stycket, gäller den före-
skriften.

Vad som sägs i första stycket hindrar inte att regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller
handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

Avgifter

11 §

Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen en-

ligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän
handling enligt tryckfrihetsförordningen.

background image

5

SFS 2001:185

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information

till den registrerade i 23 och 25�27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med
den begränsning som anges i 2 §.

2 §

Information som skall lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap.
4 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket skall

det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller an-
slutande författningar.

�verklagande

4 §

Tullverkets beslut om rättelse och om information som skall lämnas

enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då tullregisterlagen

(1990:137) skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av person-

uppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om
lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i
fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före
den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst be-
stämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24
oktober 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289)

kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats
före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om infor-
mation enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omstän-

dighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i
kraft beträffande den aktuella behandlingen.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.