SFS 1999:418 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 1999:418 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)
990418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullregisterlagen (1990:137);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tullregisterlagen

(1990:137)

2

dels

att i 2 och 3 §§ ordet ⬝tullmyndighet⬝ i olika böjningsformer skall by-

tas ut mot ⬝Tullverket⬝ eller i förekommande fall ⬝Tullverkets⬝ samt att i 3 §
ordet ⬝Generaltullstyrelsen⬝ skall bytas ut mot ⬝Tullverket⬝,

dels

att 1, 2 a och 6 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

3

För de ändamål som anges i 2 § får Tullverket föra ett tullregister med

hjälp av automatisk databehandling.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte de register som Tullverket för med

stöd av lagen (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verk-
samhet och inte heller register som regleras i annan lag eller förordning.

Bestämmelser om förfarandet vid import och export finns i rådets förord-

ning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i tullagen
(1994:1550).

2 a §

4

Tullverket är registeransvarigt för tullregistret.

6 §

5

Tullverket har terminalåtkomst till tullregistret. En tullregion får dock

endast ta del av de uppgifter som behövs i regionens verksamhet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter om kontroll och be-

slut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Skattemyndighet som regeringen bestämmer får för ändamål som avses i

2 § andra stycket ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i andra stycket.

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av

2 § 1998:510
3 § 1998:510.

3

Senaste lydelse 1997:1061.

4

Senaste lydelse 1991:159. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1998:510.

SFS 1999:418

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:418

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.