SFS 2000:475 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2000:475 Lag om ändring i tullregisterlagen (1990:137)
000475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullregisterlagen (1990:137);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 3 § första stycket 10 tullregister-

lagen (1990:137)

2

orden ⬝Skattemyndigheten i Gävle⬝ skall bytas ut mot

⬝Riksskatteverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse av 3 § 1999:418.

SFS 2000:475

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.