SFS 2003:736 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2003:736 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
030736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet skall ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2 Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2,

5�7, 10 och 11 i fråga om personer som är eller kan antas vara skattskyldiga
eller förekommer i ett ärende enligt lagen (1998:506) om punktskatte-
kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineralolje-
produkter.

Kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § 1, 2, 5�7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos
kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som
likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse 2001:1184.

SFS 2003:736

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.