SFS 2005:790 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2005:790 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
050790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 10 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

dels att 2 kap. 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av per-
sonuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4�6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte behandling av uppgifter i den

brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. För sådan behand-
ling finns det särskilda bestämmelser i lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 §, med undantag för vad som

sägs i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30�32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33�35 §§,
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38�41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,
8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
9. straff i 49 §.
Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databasen gäller även

22 § personuppgiftslagen.

1 Prop. 2004/05:164, bet. 2005/06:SkU3, rskr. 2005/06:12.

SFS 2005:790

Utkom från trycket
den 22 november 2005

background image

2

SFS 2005:790

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

4 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Tullverket för

1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan

skatt och avgifter,

2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som behandlas enligt första stycket får även behandlas för till-

handahållande av information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet enligt 7 § lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tull-
verkets brottsbekämpande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.