SFS 2001:1184 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2001:1184 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
011184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet skall ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

Riksskatteverket och skattemyndigheterna får ha direktåtkomst till

uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5�7, 10 och 11 i fråga om personer som är
eller kan antas vara skattskyldiga eller förekommer i ett ärende enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i

3 § 1, 2, 5�7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos
kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som
likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123.

SFS 2001:1184

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.