SFS 2010:103 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2010:103 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
100103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:185) om be-

handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

dels att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 a § och 2 kap.

8 a §, samt närmast före 2 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 a §

Uppgifter får behandlas för att informera allmänheten om tillstånd

och om certifikat för godkända ekonomiska aktörer.

2 kap.

1 §

I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med

hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för
de i 1 kap. 4�5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas).

Offentliggörande via Internet

8 a §

I artikel 253m.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättan-
det av en tullkodex för gemenskapen

2 finns bestämmelser om offentliggö-

rande via Internet av uppgifter om enhetstillstånd.

Vad som sägs i artikel 253m.3 om krav på samtycke i förväg gäller även

då Tullverket avser att via Internet offentliggöra uppgifter om andra tillstånd
eller om certifikat för godkända ekonomiska aktörer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

1 Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2 EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

SFS 2010:103

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:103

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Per Classon
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.