SFS 1992:889

920889.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:889 Lag

Utkom från trycket

oiH dcn ofiOiciella Statistiken;

den 7 ju li 1992

utfardad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag tillämpas när statliga myndigheter under regeringen fram­

ställer officiell statistik.

Ofiiciell statistik är sådan statistik for samhällsplanering, forskning,

allmän information och internationell rapportering som en myndighet
framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

2 § Den officiella sta tistiken skall vara objektiv och allmänt tillgänglig.

Den skall framställas och offentliggöras med beaktande av skyddet for

enskilda.

Uppgiftsskyldighet
Definitioner

3 § Med varor avses i denna lag lösa saker, gas, elektrisk kraft och vatten.

Med tjänst avses i denna lag verksamhet som någon utfor självständigt för

en annans räkning. Vid tillämpningen av lagen hänförs till tjänst upplåtel­
se av nyttjanderätt till fast och lös egendom.

Näringsidkare

4 § Näringsidkare är skyldiga att for den officiella statistiken lämna

uppgifter om sin näringsverksamhet i fråga om

1. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
2. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

3. antalet anställda, löner och sysselsättning,
4. lager- och förrådshållning,
5. investeringar,
6. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
7. priser f�r varor och tjänster,

8. intäkter, kostnader och vinster,
9. omsättning, tillgångar och skulder,

10. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
11. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt.
Att särskild uppgiftsskyldighet föreligger f�r vissa näringsidkare framgår

av lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på j ordbrukets område.

Stiftelser m.fl.

5 § Stiftelser och sammanslutningar som inte bedriver näringsverksam­

het är skyldiga att för den officiella statistiken lämna uppgifter om antalet
anställda, löner och sysselsättning.

1928

'Prop. 1991/92:118, FiU23,rskr. 316.

¬

background image

Kommunenn.Jl.

SFS 1992:889

6 § Utöver vad som följer av andra lagar är kommuner, kyrkliga kommu­

ner och landsting skyldiga att för den officiella statistiken lämna uppgifter

enligt 4 § 1-6.

Kommuner är dessutom skyldiga att lämna
1. sammandrag av sina räkenskaper såvitt avser kommunala ändamål,
2. andra uppgifter av samhällsekonomisk betydelse.

Gemensamma bestämmelser

7 § Det finns ingen skyldighet att lämna uppgifter enligt 4 § första stycket
eller 5 � 6 §§ när det förhållande som uppgiften avser är äldre än tre år.

8 § Uppgifter som avses i 4 § första stycket eller 5 - 6 §§ skall lämnas till

den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall medde­

la närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas samt om sättet
och tiden för uppgiftslämnandet.

Uppgiftsskydd

9 § Föreskrifter om sekretess finns i sekretesslagen (1980:100). Det finns

också särskilda regler till skydd för den enskildes personliga integritet när
fråga är om sådant personregister som anges i datalagen (1973:289).

10 § Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras med

andra uppgifter i syfte att utröna enskildas identitet.

Tvångsmedel
11 § Om den som är uppgiftsskyldig enligt 4 § första stycket eller 5 § inte
fullgör uppgi ftsskyldighet, får den myndighet som har begärt uppgiften
anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra skyldigheten.

En uppgiftsskyldig som inte följer anmaningen får föreläggas att vid vite

fullgöra uppgiftsskyldigheten. Ett sådant föreläggande meddelas av den

myndighet som utfärd at anmaningen enligt första stycket.

12 § Frågor om utdömande av vite som har förelag ts enligt 11 § andra
stycket prövas av länsrätten i det l än där uppgiftsskyldigheten skall fullgö­

ras.

13 § Ett beslut enligt denna lag om anmaning eller vitesföreläggande får

inte överklagas.

Ansvar m.m.

14 § Till penningböter döms den som inte fullgör uppgiftsskyldighet

enligt 4 § första stycket eller 5 § eller som uppsåtligen eller av oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift.

Om ett vitesf öreläggande har överträtts, döms inte till ansvar för gär­

ningar som omfattas av föreläggandet.

1929

¬

background image

SFS 1992:889

Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den myndighet som har

begärt uppgiften.

15 § Den som uppsåtligen bryter mot 10 § döms for olovlig identifiering

till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff

i brottsbalk en eller datalagen (1973:289).

^

CARL BILDT

Denna lag träder i kraft den I j anuari 1993, då kungörelsen (1962:330)

^

om skyldighet for kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter och

kungörelsen (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och äga-
re till flerfamiljshus skall upphöra att gälla. �ldre föreskrifter gäller dock
fortfarande i fråga om uppgifter som har eller skulle ha lämnats fore
utgången av år 1992.

På regeringens vägnar

c?

ANNE WIBBLE

(Finansdepartementet)

n
n

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar