SFS 2018:352 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 2018:352 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
SFS2018-352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:99) om den
officiella statistiken

dels att 18 och 23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 23 § ska utgå,
dels att 1, 2, 5, 14, 15 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar för

officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).

Bestämmelserna i 14�16 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan

statistik hos en statistikansvarig myndighet.

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskydds-
förordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

5 §3 Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med
beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

14 § En statistikansvarig myndighet får behandla personuppgifter för
framställning av statistik om inte annat följer av 15 §. För sådan behandling
är myndigheten personuppgiftsansvarig.

Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.
Trots vad som anges i första stycket kan en statistikansvarig myndighet

vara personuppgiftsbiträde åt en annan statistikansvarig myndighet.

1 Prop. 2017/18:107, bet. 2017/18:FiU41, rskr. 2017/18:251.

2 Senaste lydelse 2013:945.

3 Senaste lydelse 2009:490. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS

2018:352

Publicerad
den

4 maj 2018

background image

2

SFS

2018:352

15 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 (känsliga personuppgifter)
och artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas om det följer av
föreskrifter som regeringen meddelar.

Vid framställning av annan statistik än officiell statistik får personupp-

gifter enligt första stycket också behandlas om behandlingen

1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av det

statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbör-
ligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära,
eller

2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts enligt

lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

15 a § Artiklarna 16 och 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till
rättelse och rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller
inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

26 § Den som bryter mot 6 § ska dömas för olovlig identifiering till böter
eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brotts-
balken. I ringa fall döms det inte till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar