SFS 1995:606 Lag om vissa personregister för officiell statistik

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 1995:606 Lag om vissa personregister för officiell statistik
SFS 1995_606 Lag om vissa personregister för officiell statistik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1054

1

Prop. 1994/95:200, bet. 1994/95:FiU24, rskr. 1994/95:368.

Lag
om vissa personregister för officiell statistik;

SFS 1995:606
Utkom från trycket
den 9 juni 1995

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller personregister enligt 1 § datalagen (1973:289) som

inrättas och förs för att framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889)
om den officiella statistiken och innehåller uppgifter som

1. avses i 4 § datalagen (1973:289),

2. utgör omdöme eller annan värderande upplysning om enskilda perso-

ner, eller

3. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden,

med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och
uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekre-

tess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

Personregistret får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som rege-

ringen meddelar.

Registerändamål

2 § Personregistret får föras endast för framställning av statistik och
endast av den myndighet som ansvarar för den officiella statistik som
uppgifterna i registret är avsedda för.

background image

Registerinnehåll

3 § Personregistret får innehålla endast de uppgifter som behövs för att
framställa sådan officiell statistik som den registeransvariga myndigheten
ansvarar för.

Registeransvar

4 § Den myndighet som enligt vad regeringen föreskriver ansvarar för
den officiella statistiken skall också vara registeransvarig enligt datalagen
(1973:289) för personregistret.

Information

5 § När uppgifter hämtas in direkt till personregistret från personer som
är eller avses bli registrerade i registret, skall de upplysas om registrering-
en. Regeringen får meddela föreskrifter om hur upplysningsskyldigheten
skall fullgöras.

Gallring

6 § Uppgifter i personregistret skall gallras när de inte längre behövs för

sitt ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va om undantag trän denna skyldighet, om en gallring skulle äventyra
arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot
forskningens behov. Därvid skall särskilt beaktas behovet av skydd för den
enskildes personliga integritet.

Material som inte gallras skall överlämnas till arkivmyndighet.

SFS 1995:606

1055

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Ett personregister som har inrättats före ikraftträdandet får trots lagen

föras t. o. m. den 31 december 1995.

3. Regeringen får medge undantag från tillämpningen av de nya bestäm-

melserna t. o. m. den 31 december 1998 beträffande personregister som
förs vid Socialstyrelsen eller som förs för att fullgöra föreskrifterna i 7 §
lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områ-
de.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.