SFS 1997:1101 Lag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 1997:1101 Lag om ändring i lagen (1992:889) om den officiella statistiken
SFS 1997_1101 Lag om ändring i lagen (1992_889) om den officiella statistiken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1101
Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1992:889) om den officiella
statistiken;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1992:889) om den offi-

ciella statistiken skall ha följande lydelse.

12 § Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt 11 § andra
stycket prövas av den länsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall

fullgöras.

2029

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

background image

SFS 1997:1101

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

2030

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar