SFS 2003:233 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 2003:233 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
030233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den

officiella statistiken skall ha följande lydelse.

7 §

Näringsidkare skall för den officiella statistiken lämna uppgifter om

1. namn- och person- eller organisationsnummer för den som bedriver

verksamheten,

2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,
11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse och nyttjanderätt,
15. miljöskyddskostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:95, bet. 2002/03:FiU25, rskr. 2002/03:188.

SFS 2003:233

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.