SFS 1998:727 Lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 1998:727 Lag om ändring i lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
980727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1995:606) om vissa
personregister för officiell statistik;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1995:606) om

vissa personregister för officiell statistik skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller sådan behandling av personuppgifter som utförs för att
framställa officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statis-
tiken och omfattar uppgifter som

1. avses i 13 eller 21 §§ personuppgiftslagen (1998:204), eller
2. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden, med

undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter
som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt
9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

Behandling som avses i första stycket får utföras endast enligt föreskrifter

som regeringen meddelar.

4 § Den myndighet som enligt vad regeringen föreskriver ansvarar för den
officiella statistiken skall också vara personuppgiftsansvarig enligt person-
uppgiftslagen (1998:204) för registret.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289)

även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-
uppgifter, gäller dock 1 och 4 §§ i dess äldre lydelse för sådan behandling.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

Svensk författningssamling

SFS 1998:727
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.