SFS 2000:419 Lag med instruktion för riksdagsförvaltningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2000:419 Lag med instruktion för riksdagsförvaltningen
000419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Uppgifter

1 §

Riksdagsförvaltningens huvuduppgifter är att

1. biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden,
2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges

i 9 kap. 4 § riksdagsordningen,

3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU,
4. handlägga ärenden rörande riksdagens internationella kontakter samt
5. tillhandahålla de resurser och den service m.m. som i övrigt behövs för

kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet.

2 §

Riksdagsförvaltningen skall om annat inte är särskilt föreskrivet

1. upprätta förslag till anslag på statsbudgeten avseende riksdagen och

dess myndigheter m.m.,

2. meddela för riksdagen och dess myndigheter utom Riksbanken gemen-

samma budget- och redovisningsföreskrifter samt föreskrifter för utnytt-
jande av medel som har anslagits för riksdagen och dess organ,

3. handlägga frågor dels om arvoden och ersättningar till riksdagens leda-

möter och till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, dels om pensioner
och andra förmåner till ledamöterna och deras efterlevande samt till företrä-
darna och deras efterlevande,

4. svara för frågor om löner och ersättningar till arbetstagare hos riksda-

gen och dess myndigheter utom Riksbanken samt frågor angående pensioner
och andra förmåner till dessa arbetstagare och deras efterlevande,

5. svara för frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetsta-

gare såvitt gäller riksdagen och dess myndigheter samt företräda riksdagen
och dess myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister rörande kollektivavtal
som har slutits av riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningen skall bereda riksdagens myndigheter tillfälle att

framföra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive
myndighet.

1

1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

SFS 2000:419

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

background image

2

SFS 2000:419

Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens myndigheter över-

lämna handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för myndighe-
ten.

3 §

Riksdagsförvaltningen skall utöver vad som anges i 1 och 2 §§ utföra

de uppgifter som riksdagen genom särskilt beslut ålägger förvaltningen.

4 §

Riksdagsförvaltningen får, utom såvitt avser Riksbanken, föreskriva

eller för särskilt fall besluta att endast den som är svensk medborgare får ha
anställning vid riksdagen eller dess myndigheter.

5 §

Utöver vad som följer av 2 och 4 §§ meddelar riksdagsförvaltningen

föreskrifter och råd inom sitt verksamhetsområde.

6 §

Inom sitt verksamhetsområde företräder riksdagsförvaltningen staten

vid domstol. Förvaltningen får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett om-
bud att föra förvaltningens talan.

7 §

Varje år före den 1 mars skall riksdagsförvaltningen till riksdagen avge

årsredovisning för riksdagens förvaltning för det senaste budgetåret.

8 §

Riksdagsförvaltningen svarar för att intern revision sker av förvalt-

ningen.

9 §

Riksdagsförvaltningen får inom sitt verksamhetsområde utföra upp-

drag och tillhandhålla varor och tjänster samt inom riksdagens fastigheter
upplåta lägenheter och lokaler. Förvaltningen får ta ut avgifter för sådana va-
ror och tjänster samt uppdrag och upplåtelser.

Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas storlek.

10 §

Riksdagsförvaltningen får delta i internationellt biståndsarbete inom

det parlamentariska området.

Riksdagsförvaltningens ledning

11 §

Riksdagsförvaltningen leds av en styrelse som ansvarar för verksam-

heten. Bestämmelser om val av ledamöter och om ordförande i riksdagssty-
relsen finns i riksdagsordningen.

12 §

Riksdagsdirektören är chef för förvaltningen och ansvarar för och le-

der verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

När riksdagsdirektören inte är i tjänst sköts uppgifterna som chef för riks-

dagsförvaltningen av tjänsteman som riksdagsdirektören efter samråd med
talmannen utser.

Råd för ledamotsnära frågor

13 §

Riksdagsstyrelsen utser inom sig för valperioden ett råd som tillsam-

mans med riksdagsdirektören skall bereda ledamotsnära frågor. I rådet skall

background image

3

SFS 2000:419

ingå en representant för varje partigrupp med närvaro- och yttranderätt i sty-
relsen.

Rådet sammanträder på kallelse av riksdagsdirektören.

14 §

Innan riksdagsdirektören avgör ett ärende av särskild betydelse för

riksdagens ledamöter skall dennes förslag till avgörande föreläggas rådet för
ledamotsnära frågor.

Riksdagsdirektören får i övrigt förelägga rådet ärenden som är av bety-

delse för riksdagens ledamöter.

Om två eller flera ledamöter i rådet är emot riksdagsdirektörens förslag

till avgörande av ett förelagt ärende skall detta hänskjutas till styrelsen för
beslut.

Styrelsens ansvar och uppgifter

15 §

Styrelsen skall pröva om förvaltningens verksamhet bedrivs effektivt

och i överensstämmelse med syftet för verksamheten. Styrelsen beslutar om

1. förslag och framställningar till riksdagen,
2. målen för förvaltningens verksamhet,
3. förvaltningens årsredovisning, delårsrapport och förslag till budget för

riksdagen,

4. åtgärder med anledning av Riksdagens revisorers rapporter över för-

valtningens verksamhet och den redovisning som styrelsen skall lämna till
riksdagen enligt 7 §,

5. åtgärder med anledning av internrevisionens redovisning samt revi-

sionsplan,

6. föreskrifter som enligt denna lag eller andra författningar får meddelas

av riksdagsförvaltningen,

7. riksdagsförvaltningens arbetsordning,
8. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas huvudorganisationer, av-

brytande av annan förhandling än förhandling i tvist om avtal, lockout eller
annan stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av principiell natur
eller har större ekonomisk betydelse eller är gemensamma för riksdagen och
dess myndigheter,

9. anställning på chefsnivå direkt under riksdagsdirektören samt av kans-

lichef i utskott och EU-nämnden,

10. frågor som avses i 4 §,
11. frågor som hänskjuts till styrelsen från rådet för ledamotsnära frågor,
12. frågor som är av större vikt eller principiell betydelse eller som riks-

dagsdirektören hänskjuter till styrelsen.

16 §

Riksdagsstyrelsen är beslutför när ordföranden och därutöver minst

sex av de av riksdagen valda ledamöterna är närvarande.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 § förvaltningslagen

(1986:223).

17 §

Riksdagsstyrelsen får överlåta till riksdagsdirektören att avgöra ären-

den som avses i 15 § 4�6 och 8�10 i vilka styrelsens beslut inte utan olägen-
het kan avvaktas.

background image

4

SFS 2000:419

Styrelsen får i övrigt överlåta till riksdagsdirektören att besluta om sådana

föreskrifter som inte är av större vikt eller principiell betydelse.

Bemyndigande för riksdagsdirektören enligt första eller andra stycket

skall framgå av arbetsordningen eller genom särskilt beslut av riksdagssty-
relsen.

Ett beslut som har fattats av riksdagsdirektören med stöd av första stycket

skall anmälas för styrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

Riksdagsdirektörens ansvar och uppgifter

18 §

Riksdagsdirektören skall se till att verksamheten bedrivs författnings-

enligt och effektivt.

Det åligger riksdagsdirektören att
1. se till att riksdagsledamöternas, allmänhetens och andras kontakter med

riksdagsförvaltningen underlättas genom en god service och tillgänglighet,
genom information och genom ett klart och och begripligt språk i förvalt-
ningens skrivelser och beslut,

2. hushålla väl med de medel som ställs till förfogande för riksdagsför-

valtningens verksamhet,

3. verka för att riksdagsförvaltningen genom samarbete med andra statliga

myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för sta-
ten som helhet,

4. fortlöpande följa upp och pröva förvaltningens verksamhet och konse-

kvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verk-
samheten samt vidta de åtgärder som behövs,

5. beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret,

en ekologiskt hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män
samt etnisk mångfald i arbetslivet,

6. verka för att förvaltningens organisation är utformad så att redovis-

ningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar samt för-
valtningens verksamhet i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

19 §

Riksdagsdirektören skall

1. se till att styrelsen får det underlag som den behöver för att ta ställning

till omfattningen och inriktningen av verksamheten,

2. se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,
3. skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställ-

das kompetens och erfarenhet.

Revisionsberättelse

20 §

Om Riksdagens revisorers revisionsberättelse över förvaltningens

årsredovisning innehåller någon anmärkning, skall förvaltningen, inom en
månad efter berättelsens överlämnande, till riksdagen redovisa de åtgärder
förvaltningen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av anmärk-
ningen.

background image

5

SFS 2000:419

Förvaltningens organisation

21 §

Förvaltningen beslutar om sin organisation.

22 §

I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall meddelas de bestäm-

melser som behövs om förvaltningens organisation och formerna för dess
verksamhet.

Personalansvarsnämnd

23 §

Riksdagsförvaltningens personalansvarsnämnd prövar följande frågor

för anställda i riksdagsförvaltningen:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning,
2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan,
4. avstängning.
Riksdagsdirektören är ordförande i personalansvarsnämnden. Bestämmel-

ser om nämndens sammansättning i övrigt och om dess verksamhet medde-
las i arbetsordningen.

24 §

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälf-

ten av de andra ledamöterna är närvarande.

�rendenas handläggning

25 §

�renden som inte skall avgöras av riksdagsstyrelsen eller personalan-

svarsnämnden avgörs av riksdagsdirektören. Om sådant ärende inte behöver
prövas av riksdagsdirektören får det avgöras av en annan tjänsteman i den
omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut.

26 §

�rendena avgörs efter föredragning.

27 §

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden

som avgörs av någon annan tjänsteman än riksdagdirektören inte behöver
föredras.

28 §

Riksdagsdirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan

skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.

29 §

I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem

som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

30 §

I fråga om varje beslut skall det finnas en handling varav framgår

� dagen för beslutet,
� beslutets innehåll,
� vem som har fattat beslutet,
� vem som har varit föredragande och
� vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i

avgörandet.

background image

6

SFS 2000:419

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Protokoll skall föras när det förekommer skiljaktig mening eller när det

behövs protokoll av någon annan orsak.

En skiljaktig mening skall alltid anges när underrättelse lämnas om inne-

hållet i ett beslut av riksdagsförvaltningen varigenom förvaltningen avgjort
ett ärende.

�verklagande

31 §

Bestämmelser om överklagande av beslut av riksdagsförvaltningen

finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riks-
dagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Genom denna lag upphävs lagen (1983:1061) med instruktion för Riks-

dagens förvaltningskontor.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.