SFS 2019:913 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet / SFS 2019:913 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
SFS2019-913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom

vård- och omsorgsområdet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2003:192) om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.

1 §2 En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom
samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra

1. regionens uppgifter
� enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
� enligt tandvårdslagen (1985:125),
� enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
� enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
� enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
� enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjuk-

vården,

� enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
� som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i

7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och

2. kommunens uppgifter
� enligt socialtjänstlagen (2001:453),
� enligt hälso- och sjukvårdslagen,
� enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
� enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
� enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
� enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller
� som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.

2 § Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna
lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kom-
munerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:375.

SFS

2019:913

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.