SFS 2013:973 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:333) om Lagrådet / SFS 2013:973 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet
130973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet;

utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:333) om Lagrådet

ska ha följande lydelse.

3 §

Lagrådet består av minst en och högst fem avdelningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:13, bet. 2013/14:KU8, rskr. 2013/14:62.

SFS 2013:973

Utkom från trycket
den 6 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.