SFS 2022:1531 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:333) om Lagrådet / SFS 2022:1531 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet
SFS2022-1531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (2003:333) om Lagrådet
ska ha följande lydelse.

19 § Regeringskansliet ska ställa en tjänsteman till Lagrådets förfogande
för att föredra ett ärende som har beretts i kansliet och för att på annat lämp-
ligt sätt hjälpa Lagrådet vid behandlingen av ärendet.

När Lagrådet behandlar ett lagförslag som har väckts i riksdagen, ska det

utskott som har begärt Lagrådets yttrande ställa föredragande till för-
fogande.

När Lagrådet behandlar ett lagförslag som har beretts i riksdagsstyrelsen

ska Riksdagsförvaltningen ställa föredragande till förfogande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STR�MMER

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2020/21:RS5, bet. 2022/23:KU3, rskr. 2022/23:8.

SFS 2022:

1531

Publicerad
den

29 november 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.