SFS 2012:518 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2012:518 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
120518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 28 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 a §

2

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de sär-

skilda tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de
lagrade uppgifterna vid behandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Bet. 2011/12:JuU26, prop. 2011/12:146, rskr. 2011/12:288�289.

2 Senaste lydelse 2012:127. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2012:518

Utkom från trycket
den 10 juli 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.