SFS 2007:1375 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2007:1375 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
071375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels

att 7 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande ly-

delse.

7 kap.

3 a §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 av den

27 juni 2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och om
ändring av direktiv 2002/21/EG

2

finns regler om prisnivåer och informa-

tionsplikt vid tillhandahållande av roamingtjänster för rösttelefoni mellan
medlemsstaterna.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att de i förordningen angivna reglerna ska följas. Förelägganden
och förbud får förenas med vite.

10 §

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster i
fråga om skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillstånds-
villkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen eller
som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007,
får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten.

Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast inom fyra månader från det att begäran
kom in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till
tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter.

1

Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85.

2

EUT L 171, 29.6.2007, s. 32 (Celex 32007R0717).

SFS 2007:1375

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

2

SFS 2007:1375

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.