SFS 1966:755

660755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK f� KPATTNINGSSAMLING

1966 ⬢ Nr 755

TTT

Utkom från trycket den 30 acc 19«

Nr 755

Radiolag*

given Siocicholms slolt den 30 december 1966

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds ndde, Sveriges, Götes och
MV

A

S'"''

att Vi, med riksdagen"fuuuft

gott f orordna som följer,

⬢ 1

I denna lag förstås med
rodfosänd/jrng?.- ljud, bild eller annat meddelande som sänds med hjälp

av elek tromagnetiska vågor Adllcas f rekvenser äro lägre än 3 000 gigahertz

och yil lca utbreda sig i rymden utan särskilt anordnad ledare,

irådsändning: ljud, bild eller annat meddelande som sänds med hjälp

av el ektroinagnetiskä vågor viika äro bundna vid särskilt anordnad le­

dare,

fiindradiosändning: radio sändning eller trådsändning som är avsedd att

rnottagas direkt av allmänheten, om sändningen icke är avsedd endast för

en sluten krets, vars medlemmar äro förenade genom en påtaglig gemen­

skap av annat slag än ett gemensamt intresse att lyssna på eller se sänd­

ningen,

sändare; anordning för radiosändning (radiosändare) eller trådsänd­

ning (t rådsändare),

. �~

.

\.

mottagare: anordning för mottagning av radiosändning eller trådsänd­

ning,

radioprogram: radiosändnings eller trådsändnings innehåll, om detta be­

står av annat än, utom angivande av namn eller kalla, enkla meddelanden

tid, väderlek, nyheter eller dylikt.

2 §.

. Radiosändare får här i rilcet eller på svenskt fartyg

nket innehas eller användas endast av den som erhållit tillstånd av Kon �-

eller mjmdighet som Konungen bestämmer.

Tillstånd meddelas för viss tid.

Konungen ä ger förordna om avgift för innehav av radiosändare.

3 §.

Mottagare får innehas och användas av w oc en.

innehav

honungen förordnar efter riksdagens

'bestämmer äger

Konungen eller rayn^ghet

^j.j3jingsf5reskrifter för

^^ddela närmare föreskrifter om sådan avgift och ordnm^sio

föreskrifter tUI skydd för felchcudighet.

'

1966; 149; KL^-U 1; Rskr 370.

'161-665000. Sweasfc författmngssamling 1966,Nr 755

¬

background image

1G3G

1966

Nr 735

4 §

Bcslanimclserna i 2 och 3 §§ äga ej tillämpning på radiosändare elW

mottagare på utländskt fartjg, luftfartyg eller motorfordon

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer ager meddela forc^

sIvTifter f or innehav och am andning av sådan radiosändare och mottagare'

5 §

Det foretag som Konungen bestämmer ager med ensamrätt avgöra vilka

radioprogram som skola förekomma i rundradiosandning från sändare hår

1 riket

rörelaget far ej överlåta sm ratt enligt första stjcket helt eller delvis

utan medgivande av Konungen

6 §

Ensamrätten enligt 5 § skall utövas opartiskt och sakligt

Ensamrätten skall i öv ngt utövas efter riktlinjer som fastställas genom

avtal mellan Konungen, och foretaget,

7 §.

För gransloimg av radioprogram som förekommit i rundradiosändning

finnes radionamnden Konungen meddelar narmare bestämmelser om nämn-

dens verksamhet

Myndighet eller annat allmänt organ får ej i forvag granska eller före-

skiiva förhandsgransknmg av radioprogram och ej heller förbjuda radio

sändnmg eller trådsandnmg på grund av dess iunehåll

Bestämmelserna i första stj-cket hindra ej förhands gr ansloiin g eller sänd­

ningsförhud 1 fråga om bild som återger Sv^erige eller del därav och som

innehåller iippljsnmg av betjdelse for rikels forsvar.

9 §,

Den som innehar eller anv änder radiosändare i strid mot bestämmelserna

1 denna lag eller mot villkor som föreskrivits vid meddelande av tillstånd

enligt 2 § eller som driver verksamhet i stnd mot bestämmelserna i 5 § do-

mes till böter eller fängelse i högst ett år.

Sändare som an vants såsom hjälpmedel vid eller varit föremål för brott

enhgt denna lag kan forldaras förverkad. Bestämmelserna i 36 kap brotts­

balken äga därvid tillämpning

Denna lag trader i Icraft den 1 juli 1967, då lagen den 3 maj 1946

(nr 172) om radioanläggningar in m. skall upphora att gälla.

Tillstånd som meddelats enhgt den aldie lagen äger fortfarande giltig

het

^Utan hinder ay bestämmelserna i den nja lagen får verksamhet for tråd­

sandnmg som påbörjats fore den 1 november 1966 och som drives vid la­

gens ikraftträdande drivas även därefter i samma omfattning som den hade

den 31 oktober 1966

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta Till jdtemaera

VISSO ha v-a V i detta med egen hand undersknvit och med Vårt kmigl

belcrafta låtit

Stockholms slott den 30 december 1966

GUSTAF ADOLF

(L S )

Uvommumkationsdepartementet)

OLOF PALME

Nr 755, »k

Stoctdiolrol967 Kunf,! Boktr:!,cl,erjet, P A Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.