SFS 2018:1917 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2018:1917 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS2018-1917.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 § och 6 kap. 19 §
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
För verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för
utsändning till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrande-
frihetsgrundlagen behöver någon anmälan enligt 1 § inte göras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ytterligare undantag från anmälningsplikten enligt 1 §.

3 kap.
8 §
2 När antalet tillstånd har begränsats enligt 7 §, ska tillståndspröv-
ningen ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte särskilda skäl för-
anleder annat.

Första stycket gäller inte sådan radioanvändning som
1. huvudsakligen avser utsändning till allmänheten av program som avses

i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen,

2. är avsedd för privat bruk, eller
3. behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ord-

ning, säkerhet eller hälsa.

Prövning enligt första stycket ska ske efter ett jämförande urvalsför-

farande, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala
för tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa
förfaranden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om innehållet i en allmän inbjudan enligt första stycket, vilken
radioanvändning som omfattas av undantaget i andra stycket 3 och om
förfarande enligt tredje stycket.

6 kap.
19 §
3 En verksamhet ska bedrivas så att beslut om hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation kan verkställas och så att verkställandet inte röjs, om verksam-
heten avser tillhandahållande av

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2010:497.

3 Senaste lydelse 2012:285.

SFS 2018:

1917

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

1917

1. ett allmänt kommunikationsnät som inte enbart är avsett för utsändning

till allmänheten av program som avses i 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrund-
lagen, eller

2. tjänster inom ett allmänt kommunikationsnät vilka består av
a) en allmänt tillgänglig telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt som

medger överföring av lokala, nationella och internationella samtal, telefax
och datakommunikation med en viss angiven lägsta datahastighet, som med-
ger funktionell tillgång till internet, eller

b) en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil nät-

anslutningspunkt.

Innehållet i och uppgifter om avlyssnade eller övervakade meddelanden

ska göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om frågor som
avses i första och andra styckena samt får i enskilda fall besluta om undantag
från kravet i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.