SFS 2018:1962 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2018:1962 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS2018-1962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 26 § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

8 kap.
26 §
2 Vid prövning av mål som avses i 23 § ska kammarrätten bestå av tre
lagfarna ledamöter och två ekonomiska experter. Om en av de lagfarna
ledamöterna eller en av de ekonomiska experterna får förhinder sedan hand-
läggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

Kammarrätten är domför utan ekonomiska experter i fall som anges i 12 §

fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och vid
prövning av mål som är av enkel beskaffenhet.

I övrigt gäller, även i mål som avses i första stycket, 12 § sjunde�tionde

styckena lagen om allmänna förvaltningsdomstolar i fråga om kammar-
rättens sammansättning. Vid behandlingen av frågor om prövningstillstånd
och frågor som behandlas samtidigt med dessa ska dock även en ekonomisk
expert ingå i rätten, om inte målet är av enkel beskaffenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2 Senaste lydelse 2013:103.

SFS

2018:1962

Publicerad
den

4 december 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.