SFS 2009:546 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2009:546 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
090546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels att 5 kap. 7 § och 7 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska föras in en ny paragraf, 8 kap. 19 a §, av följande

lydelse.

5 kap.

7 §

3

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska

1. medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas avgiftsfritt för

användaren,

2. i den mån det är tekniskt genomförbart, tillhandahålla den som mottar

nödsamtal lokaliseringsuppgifter,

3. på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och ickediskriminerande

tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut abonnentuppgifter som inte
omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag till den som bedriver eller
avser att bedriva abonnentupplysning,

4. avgiftsfritt tillhandahålla en abonnent specificerade telefonräkningar

som gäller användning av ett allmänt telefonnät eller därtill hörande allmänt
tillgängliga telefonitjänster, om inte abonnenten har begärt att räkningen ska
vara ospecificerad,

5. se till att slutanvändare från andra stater inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet kan nå svenska nummer, vars sifferstruktur saknar geo-
grafisk betydelse, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart och den
uppringde abonnenten inte av kommersiella skäl har valt att begränsa tillträ-
det för uppringande från vissa geografiska områden, och

1 Prop. 2008/09:159, bet. 2008/09:TU17, rskr. 2008/09:239.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-
träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019),
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett ge-
mensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021) och Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande
tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och
kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108,
24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022).

3 Senaste lydelse 2006:26.

SFS 2009:546

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:546

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6. i verksamheten ta hänsyn till funktionshindrades behov av särskilda

tjänster.

Samtal som är avgiftsfria för den uppringande abonnenten får inte anges

på dennes telefonräkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheterna ska fullgöras, om undantag från
skyldigheterna och, i fråga om första stycket 2�4, vilka uppgifter som omfat-
tas av skyldigheterna.

7 kap.

10 §

4

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster
och tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av
föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 717/2007, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av till-
synsmyndigheten.

Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in
till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens
omfattning eller andra särskilda omständigheter.

8 kap.

19 a §

Beslut enligt denna lag får överklagas av den som är part i ärendet,

om beslutet har gått parten emot, och även av annan vars rättigheter påver-
kas negativt av beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som

meddelats före ikraftträdandet och för tvister som avgjorts av tillsynsmyn-
digheten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1375.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.