SFS 2019:497 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2019:497 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS2019-497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 16 a och 16 d §§ lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

6 kap.
16 a §
2 Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt
2 kap. 1 § är skyldig att lagra sådana uppgifter som avses i 20 § första
stycket 1 och 3 som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunika-
tionskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktig-
het för kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrust-
ning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunika-
tionens början och slut.

Skyldigheten att lagra uppgifter enligt första stycket omfattar uppgifter

som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och meddelandehantering
via mobil nätanslutningspunkt samt vid internetåtkomst. �ven vid en miss-
lyckad uppringning gäller skyldigheten att lagra uppgifter som genereras
eller behandlas.

För telefonitjänst gäller lagringsskyldigheten enligt första stycket inte

uppgift om nummer som ett samtal styrts till.

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt denna paragraf får uppdra åt

någon annan att utföra lagringen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter som ska lagras enligt denna paragraf.

16 d §3 Uppgifter som avses i 16 a § ska lagras enligt följande:

� Uppgifter som genereras eller behandlas vid telefonitjänst och med-

delandehantering via mobil nätanslutningspunkt ska lagras i sex månader.
Lokaliseringsuppgifter ska dock lagras i endast två månader.

� Uppgifter som genereras eller behandlas vid internetåtkomst ska lagras

i tio månader. Om uppgifterna identifierar den utrustning där kommunika-
tionen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten
ska de dock lagras i endast sex månader.

Lagringstiden räknas från den dag kommunikationen avslutades.
När lagringstiden löpt ut ska den lagringsskyldige genast utplåna upp-

gifterna. Om en begäran om utlämnande har kommit in innan lagringstiden

1 Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296.

2 Senaste lydelse 2012:127.

3 Senaste lydelse 2012:127.

SFS

2019:497

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:497

löpt ut, ska den lagringsskyldige dock fortsätta lagra uppgifterna till dess att
de lämnats ut. Efter utlämnandet ska uppgifterna genast utplånas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om lagrings-
tiden enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.