SFS 2010:497 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2010:497 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
100497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation

dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap. 4 och 13 §§,

5 kap. 14 §, 7 kap. 6 och 10 §§ och 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10�13, 14 a och 17 §§
samt rubriken närmast före 3 kap. 23 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b

och 24 §§ och 7 kap. 6 a §, samt närmast före 3 kap. 6, 10 och 11 §§ och
närmast efter 3 kap. 11 a § nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

3 §

Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 1 § ska

tillämpa sådana standarder som Europeiska kommissionen angivit som
obligatoriska i en förteckning som offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

3 kap.

1 §

För att här i landet eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands

få använda radiosändare krävs tillstånd enligt detta kapitel. Ett tillstånd att
använda radiosändare ska avse rätt att använda en viss radiosändare eller att
använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme.

2 §

Om användningen av frekvensutrymme samt villkoren och förfarandet

för beviljande av tillstånd att använda radiosändare har harmoniserats i
enlighet med internationella avtal som Sverige har anslutit sig till eller
bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, ska den som har beviljats sådant tillstånd anses ha tillstånd
enligt 1 §.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 1 §. Därvid får det
föreskrivas villkor om att den radioanläggning där sändaren ingår ska upp-

1 Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297.

SFS 2010:497

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:497

fylla bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 11 §
1�7 och 9 samt 11 a § 1, 2 och 4.

Undantag enligt första stycket får tidsbegränsas, varvid 12 § andra stycket

har motsvarande tillämpning.

Tillståndsförfarandet

6 §

Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om

1. det kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på ett sådant

sätt att risk för otillåten skadlig störning inte uppkommer,

2. radioanvändningen utgör en effektiv användning av frekvensutrymmet,
3. det kan antas att radioanvändningen inte kommer att hindra sådan

radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsikts-
bildningen,

4. radioanvändningen inte kommer att ta i anspråk frekvensutrymme som

behövs för att upprätthålla en rimlig beredskap för utveckling av befintliga
och nya radioanvändningar eller frekvensutrymme för vilket radioanvänd-
ningen har harmoniserats i enlighet med internationella avtal som Sverige
har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt,

5. det kan antas att radioanvändningen inte kommer att inkräkta på det

frekvensutrymme som behövs för verksamhet som avses i 3 §, och

6. det inte med hänsyn till att sökanden tidigare har fått tillstånd återkallat

eller något annat liknande förhållande finns skälig anledning att anta att
radioanvändningen kommer att ske i strid med tillståndsvillkoren.

Tillstånd att använda radiosändare för utsändningar som kräver tillstånd

enligt annan lag eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av annan lag,
får meddelas endast om sådant tillstånd finns.

Om tillståndet avser en viss radiosändare ska denna, tillsammans med

avsedd radiomottagare, vara så beskaffad i tekniskt hänseende att den upp-
fyller rimliga krav på en effektiv frekvensanvändning och på möjligheten att
verka i den miljö som den är avsedd för.

8 §

2

När antalet tillstånd har begränsats enligt 7 §, ska tillståndsprövningen

ske efter allmän inbjudan till ansökan, om inte särskilda skäl föranleder
annat.

Första stycket gäller inte sådan radioanvändning som
1. huvudsakligen avser utsändning till allmänheten av program i ljudradio

eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen,

2. är avsedd för privat bruk, eller
3. behövs för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ord-

ning, säkerhet eller hälsa.

Prövning enligt första stycket ska ske efter ett jämförande urvalsförfaran-

de, efter ett anbudsförfarande där det pris sökanden är villig att betala för
tillståndet ska vara utslagsgivande eller efter en kombination av dessa förfa-
randen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om innehållet i en allmän inbjudan enligt första stycket, vilken

2 Senaste lydelse 2006:636.

background image

3

SFS 2010:497

radioanvändning som omfattas av undantaget i andra stycket 3 och om förfa-
rande enligt tredje stycket.

9 §

Tillstånd att använda radiosändare ska avse en viss radioanvändning.

Digital utsändning till allmänheten av program i ljudradio m.m.

Villkor

11 §

Tillstånd att använda radiosändare får förenas med villkor om

1. det frekvensutrymme som tillståndet avser,
2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstjänster eller slag av

elektroniska kommunikationsnät eller tekniker som tillståndet avser,

3. täckning och utbyggnad inom landet,
4. det geografiska område som tillståndet avser,
5. skyldighet för sökanden att dela frekvensutrymme med annan,
6. sådant som i enlighet med beslut om en harmoniserad användning av

radiofrekvenser ska uppställas som villkor när den som ska tilldelas radio-
frekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller bestämmelser
antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

7. skyldigheter som följer av tillämpliga internationella avtal i fråga om

användning av frekvenser,

8. åtaganden som har gjorts i samband med beviljande av tillstånd enligt

8 §, samt

9. tekniska krav och annat som krävs för att säkerställa ett faktiskt och

effektivt frekvensutnyttjande.

11 a § Ett tillstånd att använda en viss radiosändare får, utöver det som
anges i 11 §, förenas med villkor om

1. antennens och i övrigt radiosändarens beskaffenhet,
2. det geografiska område där en mobil radiosändare får användas,
3. var antennen till en fast radiosändare ska vara belägen, samt
4. kompetenskrav för den som ska handha radioanläggningen.

Tillståndstid

12 a §

Tillstånd att använda en viss radiosändare ska vid giltighetstidens

utgång förlängas med samma tid som tillståndet senast har gällt, dock längst
med fem år vid varje tillfälle, om de förutsättningar för att meddela tillstånd
som anges i 6 § är uppfyllda. Förlängning får ske endast om giltighetstiden
för tillståndet överstiger sex månader.

Förlängning ska ske med en kortare tid än som anges i första stycket första

meningen eller på ändrade villkor, om de förutsättningar för att meddela till-
stånd som anges i 6 § därigenom kan uppfyllas eller om tillståndshavaren
begär det.

Om tillståndshavaren begär det ska giltighetstiden inte förlängas.

12 b §

Giltighetstiden för ett tillstånd att använda radiosändare inom ett

visst frekvensutrymme får inte förlängas.

background image

4

SFS 2010:497

�verlåtelse och uthyrning av tillstånd

23 §

Tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare eller nummer

får överlåtas efter medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet.
Sådant medgivande ska lämnas, om

1. förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med

att tillståndet meddelades,

2. det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på konkur-

rensen,

3. överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om

denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, och

4. det inte finns något annat särskilt skäl mot det.
Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna

lag för tiden efter medgivandet. Vid överlåtelse av del av tillstånd ska den
överlåtna delen anses som ett nytt tillstånd.

Vid medgivandet får myndigheten meddela de nya eller ändrade villkor

som överlåtelsen föranleder.

En överlåtelse i strid med denna paragraf är utan verkan.

24 §

Bestämmelserna om överlåtelse av tillstånd eller del av tillstånd i 23 §

första stycket, andra stycket första meningen och fjärde stycket ska också
tillämpas på uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosän-
dare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från kravet på medgivande vid uthyrning som avser
en kortare period eller annars är av begränsad omfattning.

4 kap.

4 §

3

En operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett betydande inflytande på en

viss marknad, ska i enlighet med 8 kap. 6 § åläggas en eller flera av de skyl-
digheter som anges i 5�12 §§. Operatören får också åläggas en skyldighet
enligt 12 a §. Av 12 c § följer att en operatör frivilligt kan åta sig en förplik-
telse enligt 12 a § och att detta är att likställa med en skyldighet. Förpliktel-
ser enligt detta kapitel ska syfta till att skapa effektiv konkurrens.

En sådan operatör får även i andra fall än som anges i detta kapitel åläggas

en skyldighet om tillträde, om det finns synnerliga skäl för det och åtgärden
godkänns av Europeiska kommissionen.

13 §

En operatör får inte förpliktas att tillämpa olika villkor för likvärdiga

tjänster.

En skyldighet som gäller tillträde ska vara knuten till de tjänster som fak-

tiskt tillhandahålls, om inte annat följer av villkor som beslutats enligt 3 kap.
11 eller 11 a §.

3 Senaste lydelse 2008:473.

background image

5

SFS 2010:497

5 kap.

14 §

4

Om en marknadsanalys enligt 8 kap. 6 § visar att det inte råder effek-

tiv konkurrens på marknaden för tillhandahållandet av hela eller delar av det
minimiutbud av hyrda förbindelser som fastställts i en förteckning över stan-
darder i Europeiska unionens officiella tidning, får den som enligt 8 kap. 7 §
har ett betydande inflytande på den marknaden i hela eller delar av landet
förpliktas att tillhandahålla ett minimiutbud samt att

1. under likvärdiga omständigheter tillämpa likvärdiga villkor mot andra

som tillhandahåller likvärdiga tjänster,

2. tillhandahålla hyrda förbindelser till andra på samma villkor och med

samma kvalitet som gäller för operatörens egna tjänster eller för dotterbolags
eller samarbetspartners tjänster,

2 a. tillämpa kostnadsorienterad prissättning,
3. utforma och använda en lämplig kostnadsredovisningsmetod,
4. offentliggöra tekniska egenskaper,
5. offentliggöra taxor, periodiska hyresavgifter och övriga kostnader samt

ange om dessa är differentierade, eller

6. offentliggöra leveransvillkor.
Avvikelse från taxor och leveransvillkor som offentliggjorts enligt första

stycket 5 eller 6 får inte göras utan tillstånd från den myndighet som reger-
ingen bestämmer.

7 kap.

6 §

Ett tillstånd får återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart, om

1. ett sådant tillstånd som avses i 3 kap. 6 § andra stycket har upphört att

gälla, om inte särskilda skäl talar mot en återkallelse,

2. den som har sökt tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter eller inte läm-

nat uppgifter av betydelse för tillståndet,

3. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen

på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig
till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt har medfört att ett nytt tillstånd med samma villkor inte
skulle kunna meddelas,

4. tillståndshavaren trots påminnelse inte betalar avgift enligt 8 kap. 17 el-

ler 18 §, eller

5. tillståndshavaren begär att tillståndet ska återkallas.
Tillståndsvillkor får också ändras omedelbart i fall som avses i 3 kap.

23 §.

Ett tillstånd får återkallas enligt första stycket 1�3 endast om ändamålet

med återkallelsen inte lika väl kan tillgodoses genom att tillståndsvillkoren
ändras.

6 a §

Vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 24 §

ska, när det finns skäl att återkalla ett tillstånd enligt 5 eller 6 § på grund av
omständigheter som hänför sig till hyrestagaren, återkallelsen i stället avse
medgivandet till uthyrning.

4 Senaste lydelse 2006:26.

background image

6

SFS 2010:497

10 §

5

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster
får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av

föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 717/2007, eller

2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten

gäller. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom
in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens
omfattning eller andra särskilda omständigheter.

8 kap.

1 §

Den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen är skyldig att på

begäran tillhandahålla en myndighet upplysningar och handlingar som
behövs för

1. förfaranden för eller bedömning av framställningar om beviljande av

tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 och 24 §§,

2. offentliggörande av jämförande kvalitets- och prisöversikter över tjäns-

ter till gagn för konsumenterna enligt 5 kap.,

3. klart definierade statistiska ändamål,
4. marknadsanalys enligt 5 och 6 §§, eller
5. beslut om skyldigheter enligt 4 och 5 kap.
Uppgifter som avses i första stycket 2�5 får inte begäras in före ett mark-

nadstillträde eller som villkor för detta.

2 §

Den information som har erhållits av en myndighet enligt bestämmel-

ser i denna lag får på motiverad begäran lämnas till Europeiska kommissio-
nen eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, om det är nödvändigt för att dessa myndigheter eller den
svenska myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter.

5 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande fastställa

vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara
motiverat att införa skyldigheter enligt denna lag. Marknadernas geografiska
omfattning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommis-
sionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt
riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande infly-
tande på marknaden beaktas.

6 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande analysera

de relevanta marknader som har fastställts enligt 5 §. Därvid ska Europeiska
kommissionens riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags
betydande inflytande på marknaden beaktas. För varje marknad ska det fast-
ställas om det råder effektiv konkurrens.

5 Senaste lydelse 2009:546.

background image

7

SFS 2010:497

Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det inte

råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska företag med bety-
dande inflytande på den marknaden identifieras och beslut meddelas om
skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 och 14 §§.

Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det råder

effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska skyldigheter som har
beslutats med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 och 14 §§ upphävas. Tid-
punkten för upphävande av en skyldighet ska bestämmas med hänsyn till
berörda parters intressen.

För gränsöverskridande marknader som fastställts enligt beslut av Europe-

iska kommissionen ska åtgärder enligt första�tredje styckena beslutas efter
samråd med behöriga myndigheter i berörda länder.

10 §

När en myndighet avser att enligt 5 § fastställa en marknad som skil-

jer sig från dem som framgår av Europeiska kommissionens rekommenda-
tion eller meddela beslut enligt 6 § andra eller tredje stycket eller 3 kap. 7 §
eller vidta andra åtgärder som har betydande inverkan på en enligt 5 § fast-
ställd marknad, ska den upprätta ett förslag till åtgärd och ge berörda parter
tillfälle att yttra sig över förslaget inom skälig tid.

Första stycket gäller inte en tvist som har hänskjutits till prövning enligt

7 kap. 10 §.

11 §

Om ett beslut enligt 5 §, 6 § andra eller tredje stycket, 4 kap. 3 eller

4 § eller 5 kap. 13 eller 14 § skulle kunna påverka handeln mellan staterna
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska ett motiverat förslag
till beslut tillställas behöriga myndigheter i övriga stater och Europeiska
kommissionen.

Underrättelse till kommissionen enligt första stycket ska även lämnas om

en myndighet i enlighet med internationella avtal avser att införa, ändra eller
upphäva en skyldighet som beslutats enligt denna lag.

12 §

Beslut i fall som avses i 11 § får meddelas tidigast en månad efter det

att underrättelse har skett. Infaller den tidpunkt som bestämts enligt 10 §
senare får beslutet meddelas tidigast då.

Ett beslut får dock meddelas tidigast två månader efter utgången av den

tid som anges i första stycket, om Europeiska kommissionen inom den tiden
meddelat myndigheten att den överväger att inte godta ett förslag till beslut
som

1. innebär att en marknad som ska fastställas enligt 5 § avviker från kom-

missionens rekommendation, eller

2. avser identifiering av företag enligt 6 § andra stycket.
Om kommissionen inom den tid som anges i andra stycket beslutar att inte

godta ett sådant förslag som avses där, får beslut inte meddelas.

13 §

Om det behövs för att säkerställa konkurrensen på en marknad som

fastställts enligt 5 § eller för att skydda användarnas intressen, och ett beslut
om åtgärd inte kan skjutas upp, får beslut, utan iakttagande av samråds-
skyldigheten i 10�12 §§, meddelas att gälla i högst sex månader. I sådant fall
ska behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen utan dröjsmål
underrättas om beslutet och skälen för detta.

background image

8

SFS 2010:497

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ett beslut om en åtgärd enligt första stycket får inte förlängas utan iaktta-

gande av samrådsskyldigheten i 10�12 §§.

14 a §

6

Ett beslut enligt 4 kap. 12 a eller 12 c § får inte fattas utan att ett

förslag till beslutet först har godkänts av Europeiska kommissionen.

17 §

En handläggningsavgift får tas ut av den som

1. anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 §, eller
2. ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 §.
En årlig avgift ska betalas av den som
1. bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 §, eller
2. innehar tillstånd enligt 3 kap. 1 eller 19 §.
Handläggningsavgiften ska motsvara myndighetens kostnader för hand-

läggningen av ärendet. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de
kostnader som en myndighet i övrigt har för sin verksamhet enligt denna lag.
Avgifterna ska fördelas med skälig andel på dem som bedriver anmäld verk-
samhet eller innehar tillstånd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. I fråga om ärenden som har avgjorts av tillsynsmyndigheten före ikraft-

trädandet, och som efter överklagande ska prövas av allmän för-
valtningsdomstol efter ikraftträdandet, gäller 7 kap. 10 § i sin äldre lydelse.

3. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd att använda radiosändare

för viss radioanvändning ska anses ha ett tillstånd att använda radiosändare
inom ett visst frekvensutrymme. Giltighetstiden för ett sådant tillstånd ska
anses förlängd med tio år, om tillståndet gäller längst till och med den
31 december 2015 och inte tidigare har förlängts eller förnyats. Den nya be-
stämmelsen i 3 kap. 12 b § ska inte tillämpas på tillstånd som har förlängts
före ikraftträdandet och som efter överklagande ska prövas av förvaltnings-
domstol efter ikraftträdandet.

4. �ldre föreskrifter om krav på tillstånd för att använda enskilda radio-

sändare inom ramen för ett tillstånd att använda radiosändare för viss radio-
användning, gäller fortfarande om tillståndet meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2008:473.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.