SFS 2010:1973 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2010:1973 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
101973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

6 kap.

22 §

2

Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en

elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett sär-

skilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet
som ska ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och det
enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 3 och som gäller misstanke om

brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet
som ska ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ären-
de,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket

finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ären-
de som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort enligt
folkbokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet, om myn-

digheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efter-
forskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndighe-
ten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 2006:737.

SFS 2010:1973

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1973

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet eller åkla-

garmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall
för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, och

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler.

Ersättning för att lämna ut uppgifter enligt första stycket 8 ska vara skälig

med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.