SFS 2011:590 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation / SFS 2011:590 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
110590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

3

dels att 3 kap. 9 och 10 §§ och 5 kap. 12 och 14 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 10 § ska utgå,
dels att nuvarande 5 kap. 6 a § ska betecknas 5 kap. 6 b §,
dels att 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11 och 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8�10, 12 a och

14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9�11 och 15�19 §§, 6 kap. 1, 3, 18 och
22 §§, 7 kap. 3 a�5, 8, 10, 10 a, 13 och 13 a §§ samt 8 kap. 1, 6, 8, 10�13,
16, 20 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sjutton nya paragrafer, 3 kap. 12 c §, 4 kap.

13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c�6 e, 7 c, 15 a och 17 a §§, 6 kap. 4 a och 4 b §§,
7 kap. 9 a och 13 b §§ och 8 kap. 1 a, 11 a och 12 a §§, samt närmast före
3 kap. 12 c § och 7 kap. 9 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20, rskr. 2010/11:256.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om till-
träde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter (tillträdesdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, Celex 32002L0019), ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG (EUT L 337, 18.12.2009,
s. 37, Celex 32009L0140), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den
7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunika-
tionstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L

108, 24.4.2002, s.

21, Celex

32002L0020), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG
(EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, Celex 32009L0140), Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L

108,

24.4.2002, s. 33, Celex 32002L0021), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/140/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 37, Celex 32009L0140), Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsom-
fattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät
och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108,
24.4.2002, s. 51, Celex 32002L0022), ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11, Celex 32009L0136), samt Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (di-
rektiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37,
Celex 32002L0058), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/136/EG (EUT L 337, 18.12.2009, s. 11, Celex 32009L0136).

3 Senaste lydelse av
3 kap. 9 § 2010:497
3 kap. 10 § 2010:720
rubriken närmast före 3 kap. 10 § 2010:497
5 kap. 14 § 2006:26.

SFS 2011:590

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:590

1 kap.

7 §

4

I lagen avses med

abonnent: den som har ingått avtal med en leverantör av allmänt tillgäng-

liga elektroniska kommunikationstjänster om tillhandahållande av sådana
tjänster,

abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om

abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter
för sådant ändamål,

allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt el-

ler huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektro-
niska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mel-
lan nätanslutningspunkter,

användare: den som använder eller efterfrågar en allmänt tillgänglig elek-

tronisk kommunikationstjänst,

elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot

ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler
i elektroniska kommunikationsnät,

elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga

fall utrustning för koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra
resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på op-
tisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av
vilken typ av information som överförs,

lokaliseringsuppgift: uppgift som behandlas i ett elektroniskt kommunika-

tionsnät eller av en elektronisk kommunikationstjänst och som visar den
geografiska positionen för terminalutrustningen för en användare,

nätanslutningspunkt: fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett

allmänt kommunikationsnät,

nödsamtal: samtal till samhällets alarmeringstjänst via ett nummer inom

fastställd nummerplan för telefoni,

operatör: den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kom-

munikationsnät eller tillhörande installation,

radioanläggning: anordning som möjliggör radiokommunikation eller be-

stämning av position, hastighet eller andra kännetecken hos ett föremål ge-
nom sändning av radiovågor (radiosändare) eller mottagning av radiovågor
(radiomottagare),

radiokommunikation: överföring, utsändning eller mottagning av tecken,

signaler, skrift, bilder, ljud eller meddelanden av varje slag med hjälp av ra-
diovågor,

radiovågor: elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till

3 000 gigahertz som breder ut sig utan särskilt anordnad ledare,

samtal: förbindelse för överföring av tal som medger tvåvägs-

kommunikation,

samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av allmänna kommunika-

tionsnät för att göra det möjligt för användare att kommunicera med varan-
dra eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

skadlig störning: störning som äventyrar funktionen hos en radionaviga-

tionstjänst eller någon annan säkerhetstjänst, eller som på annat sätt allvar-

4 Senaste lydelse 2008:473.

background image

3

SFS 2011:590

ligt försämrar, hindrar eller upprepat avbryter en radiokommunikationstjänst
som fungerar i enlighet med gällande bestämmelser, inbegripet störning av
befintliga eller planerade tjänster på nationellt tilldelade frekvenser,

slutanvändare: användare som inte tillhandahåller allmänna kommuni-

kationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

telefonitjänst: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet

att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell
eller internationell nummerplan,

tillhörande installation: anordning, funktion eller annat som har samband

med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunika-
tionsnät, och som möjliggör, stödjer eller kan stödja den tjänsten, eller till-
handahållande av tjänster via det nätet eller tjänsten,

vertikalt integrerad operatör: en operatör som tillhandahåller tjänster till

företag som den konkurrerar med på marknader i efterföljande handelsled.

3 kap.

4 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 1 §. Därvid får det
föreskrivas villkor om att den radioanläggning där sändaren ingår ska upp-
fylla bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 11 §
första stycket 1�7 och 9 samt 11 a § 1, 2 och 4. Villkor som innebär en be-
gränsning av vilka elektroniska kommunikationstjänster eller vilka tekniker
som får användas får meddelas endast i de fall som anges i 11 § andra och
tredje styckena.

Undantag enligt första stycket får tidsbegränsas, varvid 12 § andra stycket

har motsvarande tillämpning.

11 §

6

Tillstånd att använda radiosändare får förenas med villkor om

1. det frekvensutrymme som tillståndet avser,
2. vilken eller vilka elektroniska kommunikationstjänster eller slag av

elektroniska kommunikationsnät eller tekniker som tillståndet avser,

3. täckning och utbyggnad inom landet,
4. det geografiska område som tillståndet avser,
5. skyldighet för sökanden att dela frekvensutrymme med annan,
6. sådant som i enlighet med beslut om en harmoniserad användning av

radiofrekvenser ska uppställas som villkor när den som ska tilldelas radio-
frekvens har utsetts i enlighet med internationella avtal eller bestämmelser
antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

7. skyldigheter som följer av tillämpliga internationella avtal i fråga om

användning av frekvenser,

8. åtaganden som har gjorts i samband med beviljande av tillstånd enligt

8 §, samt

9. tekniska krav och annat som krävs för att säkerställa ett faktiskt och

effektivt frekvensutnyttjande.

5 Senaste lydelse 2010:497.

6 Senaste lydelse 2010:497.

background image

4

SFS 2011:590

Villkor enligt första stycket som innebär en begränsning av vilka elektro-

niska kommunikationstjänster eller vilka tekniker som får användas, får
meddelas endast om det krävs för att

1. undvika skadlig störning,
2. säkerställa ett effektivt frekvensutnyttjande,
3. skydda människors liv eller hälsa,
4. tillgodose det allmännas intresse av att vissa elektroniska kommunika-

tionstjänster finns tillgängliga i vissa delar av landet, eller

5. tillgodose det allmännas intresse av att främja tillhandahållandet av ra-

dio- och tv-tjänster för vilka tillstånd meddelats enligt annan lag.

Villkor som innebär att endast en viss elektronisk kommunikationstjänst

får tillhandahållas, får meddelas endast om det krävs för att säkerställa verk-
samhet som bedrivs i syfte att skydda människors liv eller hälsa, eller om det
annars finns synnerliga skäl för det med hänsyn till ett allmänt intresse.

Användning av amatörradiosändare

12 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov och utfärda
bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av amatörradio-
sändare är uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan användning.

Ett beslut om överlämnande enligt första stycket får återkallas, om anord-

naren eller utfärdaren anordnar prov, utfärdar bevis eller tilldelar anropssig-
naler i strid med gällande föreskrifter eller på annat sätt visar sig olämplig att
fullgöra uppgiften.

17 §

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst som ger

möjlighet till internationella samtal, ska kunna hantera alla samtal till det
europeiska nummerutrymmet 3883. De taxor som tillämpas för sådana sam-
tal ska vara likartade med dem som tillämpas för samtal till och från andra
stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 kap.

3 §

Den som kontrollerar tillträde till slutanvändare får förpliktas att mot

marknadsmässig ersättning bedriva samtrafik eller vidta annan åtgärd som
krävs för att säkerställa att slutanvändare kan nå varandra.

En förpliktelse enligt första stycket får även avse skyldighet att göra tjäns-

ter kompatibla med andra operatörers tjänster.

5 §

En operatör som avses i 4 § får förpliktas att i ett referenserbjudande

eller på annat sätt offentliggöra specificerade uppgifter om

1. redovisning,
2. tekniska specifikationer,
3. nätegenskaper,
4. villkor för tillhandahållande och användning, inbegripet villkor som

begränsar tillträde till eller användning av vissa tjänster,

5. prissättning, eller

background image

5

SFS 2011:590

6. andra förhållanden som behövs för insyn i fråga om samtrafik och an-

dra former av tillträde.

Ett beslut om förpliktelse enligt första stycket ska innehålla besked om

vilka uppgifter som ska tillhandahållas, hur detaljerade dessa ska vara samt
på vilket sätt de ska offentliggöras.

Operatören får förpliktas att ändra en uppgift, om det är nödvändigt för att

den ska stämma överens med en skyldighet som har beslutats enligt detta
kapitel.

Ett beslut enligt första eller tredje stycket får förenas med vite.

8 §

En operatör som avses i 4 § får förpliktas att uppfylla rimliga krav på

tillträde till och användning av nät och tillhörande installationer i syfte att
tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. En sådan skyldighet kan
avse att operatören ska

1. ge annan tillträde till specificerade nätdelar och tillhörande installa-

tioner, inbegripet sådant tillträde som krävs för att möjliggöra val och förval
av operatör samt erbjudanden om återförsäljning av abonnemang,

2. förlänga ett redan beviljat tillträde till tillhörande installationer,
3. erbjuda andra operatörer specificerade tjänster för återförsäljning,
4. bevilja tillträde till tekniska gränssnitt, protokoll och annan nyckel-

teknik som är nödvändig för samverkan mellan tjänster,

5. erbjuda samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt ut-

nyttjande av tillhörande installationer,

6. erbjuda specificerade tjänster som krävs för att säkerställa samverkan

mellan tjänster ända fram till slutanvändarna,

7. erbjuda tillträde till driftstödssystem eller liknande programsystem som

krävs för att garantera en sund konkurrens när det gäller tillhandahållande av
tjänster,

8. erbjuda tillträde till sådana tjänster som möjliggör, stödjer eller kan

stödja tillhandahållande av tjänster via elektroniska kommunikationsnät eller
elektroniska kommunikationstjänster,

9. bedriva samtrafik eller i övrigt vidta åtgärder så att nät eller tillhörande

installationer kan förbindas.

Beslut enligt första stycket får förenas med de villkor som behövs för att

säkerställa normal nätdrift. Villkor om att följa särskilda tekniska standarder
eller specifikationer får dock endast gälla sådana standarder som Europeiska
kommissionen har angett som obligatoriska i en förteckning som offentlig-
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9 §

En förpliktelse enligt 8 § som avser tillträde till ett allmänt kom-

munikationsnät mellan en korskoppling eller likvärdig anslutningspunkt och
en fast nätanslutningspunkt ska förenas med skyldighet att offentliggöra ett
sådant referenserbjudande som anges i 5 §. Erbjudandet ska innehålla de
uppgifter som avses i artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elek-
troniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv),
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG

7. Beslu-

7 EUT L 337, 18.12.2009, s. 37 (Celex 32009L0140).

background image

6

SFS 2011:590

tet om skyldighet att offentliggöra ett referenserbjudande får förenas med
vite.

10 §

Vid tillämpning av 8 § ska särskilt beaktas

1. den tekniska och ekonomiska bärkraften för användning och in-

stallation av alternativa nätdelar eller tillhörande installationer, med hänsyn
tagen till marknadsutvecklingen samt art och typ av samtrafik och andra for-
mer av tillträde,

2. den tillgängliga kapaciteten,
3. de risker som en nyinvestering medför för ägaren till nät eller till-

hörande installationer,

4. behovet av att värna konkurrensen på lång sikt,
5. berörda immateriella rättigheter, och
6. intresset av gränsöverskridande tjänster inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet.

12 a §

8

Om det finns synnerliga skäl för det får en vertikalt integrerad ope-

ratör, som med stöd av 4 § första stycket första meningen ålagts en skyldig-
het att lämna tillträde, förpliktas att organisatoriskt avskilja de verksamheter
som har anknytning till beslutet om skyldigheten. Avskiljandet ska ske på ett
sådant sätt att verksamheterna bedrivs av en oberoende affärsenhet och sär-
skilt syfta till att säkerställa icke-diskriminering och insyn.

13 a §

En operatör, eller någon som äger ledningar i ett allmänt kom-

munikationsnät som operatören råder över, får efter ansökan av annan för-
pliktas att mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla gemensamt utnytt-
jande av ledningarna i en byggnad eller fram till första utlopps- eller för-
greningsstället.

En skyldighet enligt första stycket får åläggas endast om anläggning av

ytterligare infrastruktur bedöms olönsam eller fysiskt ogenomförbar.

14 §

9

En operatör får, efter ansökan av en annan operatör, även i annat fall

än enligt 8 § första stycket 5 eller 13 a § förpliktas att mot marknadsmässig
ersättning tillhandahålla sökanden samlokalisering eller andra möjligheter
till gemensamt utnyttjande av egendom eller annat, om det

1. är av betydelse för att skydda miljön eller för att uppnå mål för fysisk

planering, eller

2. krävs för att skydda folkhälsa eller allmän säkerhet.
Ett förpliktande enligt första stycket får innefatta en skyldighet för den

förpliktade att mot ersättning för uppkomna kostnader genomföra stagning
eller påbyggnad av en mast för elektronisk kommunikation eller andra lik-
nande åtgärder som krävs för att ett tillhandahållande ska kunna ske. För-
pliktandet får inte innebära en skyldighet att byta ut en befintlig mast mot en
ny.

8 Senaste lydelse 2008:473.

9 Senaste lydelse 2006:586.

background image

7

SFS 2011:590

5 kap.

1 §

Om det behövs för att nedanstående samhällsomfattande tjänster ska

finnas tillgängliga till överkomliga priser, får den som bedöms lämplig för
det förpliktas att till överkomligt pris

1. uppfylla rimliga krav på anslutning till ett allmänt kommunikationsnät i

en fast nätanslutningspunkt i stadigvarande bostad eller fast verksamhets-
ställe,

2. uppfylla rimliga krav på tillgång till allmänt tillgängliga telefonitjänster

i en fast nätanslutningspunkt i stadigvarande bostad eller fast verksamhets-
ställe åt var och en som efterfrågar denna tjänst,

3. i en abonnentförteckning, som ska uppdateras årligen, göra uppgifter

om samtliga telefonabonnemang tillgängliga i den utsträckning de inte om-
fattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag,

4. tillhandahålla en fullständig upplysningstjänst avseende telefon-

abonnemang i den utsträckning uppgifterna som tillhandahålls inte omfattas
av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag,

5. tillhandahålla telefonautomater eller andra ställen med allmän tillgång

till taltelefoni i en omfattning som i fråga om kvalitet, antal och geografisk
utbredning tillgodoser allmänhetens behov, eller

6. tillhandahålla personer med funktionsnedsättning tillgång till tjänster

enligt 2�5 i samma utsträckning och på likvärdiga villkor som för andra
slutanvändare och tillgodose de behov som personer med funktionsned-
sättning har av särskilda sådana tjänster.

Tillgång till samhällsomfattande tjänster ska tillförsäkras genom upp-

handling av staten om det är särskilt påkallat med hänsyn till kostnaderna för
tillhandahållande av tjänsten eller nätet.

2 §

Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst får åläggas skyldighet

att inom viss tid nå särskilda prestandamål. Denna tid får inte understiga tre
månader.

En anslutning enligt 1 § första stycket 1 ska vara utformad så att den stö-

der röst- och telefaxkommunikation samt datakommunikation med en viss
angiven lägsta datahastighet som medger funktionell tillgång till Internet.

Regeringen får meddela föreskrifter om datahastighet enligt andra stycket.

4 §

10

Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst får åläggas skyldighet

att

1. tillämpa gemensamma taxor för hela landet eller tillämpa ett visst hög-

sta pris,

2. göra det möjligt för konsumenter att på förhand betala för anslutning till

det allmänna kommunikationsnätet och för användning av allmänt tillgäng-
liga telefonitjänster,

3. tillåta konsumenter att betala för anslutning till det allmänna kom-

munikationsnätet genom betalningar som är fördelade över tiden, och

4. på en abonnents begäran upplysa om alternativa taxor som ger en lägre

kostnad.

Taxor som avses i första stycket 1 ska göras allmänt tillgängliga.

10 Senaste lydelse 2008:484.

background image

8

SFS 2011:590

6 a § Den som enligt 1 § ska tillhandahålla en tjänst och som avser att av-
hända sig en betydande del av eller samtliga sina tillgångar i accessnätet, ska
i god tid före åtgärden underrätta tillsynsmyndigheten om sin avsikt.

6 b §

11

Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tek-
niska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten upp-
fyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade
att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och
kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för stör-
ningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och
om undantag från skyldigheten.

6 c §

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en all-

mänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska utan onödigt dröjs-
mål till tillsynsmyndigheten rapportera störningar eller avbrott av betydande
omfattning.

Tillsynsmyndigheten får, om det ligger i allmänhetens intresse, förplikta

den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt till-
gänglig elektronisk kommunikationstjänst att informera allmänheten om in-
träffade störningar eller avbrott.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras
och om undantag från skyldigheten.

6 d §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhanda-
håller allmänna kommunikationsnät, om det behövs för att förebygga förhin-
drad eller långsam trafik i nätet eller försämring av kvaliteten på allmänt till-
gängliga elektroniska kommunikationstjänster.

6 e §

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommu-

nikationstjänster ska ta hänsyn till de behov som slutanvändare med funk-
tionsnedsättning har av att

1. få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster i samma utsträck-

ning som flertalet slutanvändare, och

2. kunna dra nytta av det utbud av företag och tjänster som flertalet

slutanvändare har tillgång till.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras.

7 §

12

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en all-

mänt tillgänglig telefonitjänst ska

1. medverka till att nödsamtal utan avbrott kan förmedlas avgiftsfritt för

användaren,

11 Senaste lydelse 2005:240.

12 Senaste lydelse 2009:546.

background image

9

SFS 2011:590

2. avgiftsfritt lämna lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nöd-

samtal,

3. på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och ickediskriminerande

tillgodose varje rimlig begäran om att lämna ut abonnentuppgifter som inte
omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag till den som bedriver eller
avser att bedriva abonnentupplysning,

4. avgiftsfritt tillhandahålla en abonnent specificerade telefonräkningar

som gäller användningen av ett allmänt kommunikationsnät eller därtill hö-
rande allmänt tillgängliga telefonitjänster, om inte abonnenten har begärt att
räkningen ska vara ospecificerad, och

5. se till att slutanvändare kan nå samtliga nummer som tillhandahålls

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är tekniskt och eko-
nomiskt genomförbart och den uppringde abonnenten inte av kommersiella
skäl har valt att begränsa tillträdet för uppringande från vissa geografiska
områden.

Samtal som är avgiftsfria för den uppringande abonnenten får inte anges

på dennes telefonräkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheterna ska fullgöras,
2. undantag från skyldigheterna,
3. i fråga om första stycket 2�4, vilka uppgifter som omfattas av skyldig-

heterna, och

4. i fråga om första stycket 2, de krav som ska uppfyllas vid tillhanda-

hållandet av uppgifterna.

7 a §

13

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska på

begäran av en abonnent avgiftsfritt spärra vissa nummer eller typer av utgå-
ende samtal eller sms-meddelanden med förhöjd taxa.

En abonnent ska i samband med att avtal träffas om tillhandahållande av

en allmänt tillgänglig telefonitjänst informeras om sin rätt enligt första
stycket och ska under löpande avtalsperiod ha rätt att avgiftsfritt ändra spärr-
ningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag
från skyldigheten. Den som har förpliktats att tillhandahålla en tjänst enligt
1 § första stycket 2 får inte undantas från skyldigheten.

7 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig tele-
fonitjänst ska erbjuda abonnenter möjlighet att på annat sätt än som anges i
7 § första stycket 4, 7 a § eller 7 b § kontrollera sina kostnader för använd-
ningen av tjänsten.

9 §

Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska se

till att en abonnent med nummer ur en nationell nummerplan kan behålla sitt
nummer vid byte av tjänsteleverantör. Om abonnenten begär det, ska num-
mer som används för en sådan tjänst överlämnas till annan för att denne ska

13 Senaste lydelse 2008:484.

background image

10

SFS 2011:590

tillhandahålla tjänsten. Ett nummer vars sifferstruktur har geografisk bety-
delse behöver överlämnas endast för tillhandahållande av elektroniska
kommunikationstjänster inom samma geografiska område (riktnummer-
område).

Första stycket gäller inte överlämnande av nummer mellan nät som till-

handahåller tjänster till en fast respektive en mobil nätanslutningspunkt.

�verlämnande av nummer ska ske så snart som möjligt. Den mottagande

tjänsteleverantören ska tillhandahålla tjänsten senast en arbetsdag efter det
att överlämnandet har skett.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheterna ska fullgöras och
om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall, medge undantag
från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl.

10 §

Ersättning för att överlämna nummer enligt 9 § får grundas endast på

driftskostnaden för överlämnandet.

Den som har överlämnat ett nummer har endast rätt till ersättning för den

driftskostnad som utgörs av ökade trafikkostnader för ett meddelande till
numret. Sådan ersättning får tas ut endast från den som den anropande abon-
nenten har ingått avtal med om förmedling av meddelandet.

Den som överlämnar nummer har inte rätt till ersättning från abonnenten

för överlämnandet.

11 §

Den som överlämnar ett nummer enligt 9 § ska till den som till-

synsmyndigheten bestämmer genast lämna de uppgifter som är nödvändiga
för dirigering av meddelande till numret. Andra uppgifter som kan vara di-
rekt eller indirekt hänförliga till en fysisk person än uppgifter om nummer
och om den som tillhandahåller berörda allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster får inte lämnas utan samtycke från personen.

Myndigheten får utse någon att i en databas sammanställa sådana uppgif-

ter som avses i första stycket och lämna dem till den som tillhandahåller all-
mänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, i den mån denne be-
höver uppgifterna för dirigering av kommunikation, och till andra som myn-
digheten bestämmer. Den utsedda databasoperatören ska i förhållande till
den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster tillämpa villkor som är konkurrensneutrala och får ta ut den ersätt-
ning som är skälig med hänsyn till kostnaderna.

Bestämmelserna i denna lag gäller i tillämpliga delar för den databas-

verksamhet som avses i andra stycket.

15 §

Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller ett allmänt

kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommu-
nikationstjänster ska innehålla tydliga, heltäckande och lättillgängliga upp-
gifter om

1. leverantörens namn och adress,
2. de tjänster som tillhandahålls,
3. tillgången till nödsamtal och tillhandahållandet av lokaliserings-

uppgifter,

4. villkor som begränsar tillgången till eller användningen av andra tjäns-

ter och tillämpningar än som avses i 3,

background image

11

SFS 2011:590

5. den lägsta kvalitetsnivå som erbjuds,
6. leveranstiden,
7. de åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att und-

vika överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kva-
litet,

8. de underhålls- och kundstödstjänster som erbjuds,
9. begränsningar när det gäller användningen av terminalutrustning,
10. abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina person-

uppgifter i en abonnentförteckning,

11. detaljerade priser och taxor,
12. hur betalning kan ske och prisskillnaden mellan olika betalningssätt

samt hur information om gällande taxor och underhållsavgifter kan erhållas,

13. avtalets löptid,
14. villkoren för förlängning och upphörande av tjänsten,
15. villkoren för förlängning och uppsägning av avtalet,
16. vilka åtgärder som kan komma att vidtas vid säkerhetsbrister,
17. villkoren för ersättning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet,

och

18. hur ett tvistlösningsförfarande för konsumenter utanför domstol in-

leds.

Första stycket ska också gälla för andra slutanvändare som begär det.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om innehållet i avtalet.

15 a §

Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska

erbjuda slutanvändare att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 må-
nader. Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elek-
troniska kommunikationstjänster får inte ha en längre inledande bindningstid
än 24 månader.

Första stycket andra meningen ska också gälla för andra slutanvändare

som begär det.

16 §

Om den som tillhandahåller abonnenter ett elektroniskt kommunika-

tionsnät eller elektroniska kommunikationstjänster vill ändra avtalet ska
abonnenten underrättas om ändringen minst en månad innan den träder i
kraft. En abonnent som inte godtar de nya villkoren får säga upp avtalet utan
att därvid drabbas av någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse. I under-
rättelsen ska abonnenten upplysas om sin rätt att säga upp avtalet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om underrättelsens utformning.

17 §

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en all-

mänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, ska hålla tydlig, jämför-
bar, adekvat och aktuell information om gällande priser, taxor och allmänna
villkor för tillgång till och användning av nätet eller tjänsten allmänt till-
gänglig.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om sådan information.

background image

12

SFS 2011:590

17 a §

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en all-

mänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får förpliktas att tillhan-
dahålla abonnenter information om

1. tillämpliga taxor för nummer eller tjänster som omfattas av särskild

prissättning,

2. ändringar när det gäller abonnenters tillgång till nödsamtal eller

lokaliseringsuppgifter,

3. åtgärder som begränsar tillgången till eller användningen av tjänster

och tillämpningar,

4. åtgärder som vidtagits för att mäta och styra trafiken i syfte att undvika

överbelastning av nätet och hur åtgärderna kan påverka tjänsternas kvalitet,
och

5. abonnentens valmöjligheter när det gäller att föra in sina person-

uppgifter i en abonnentförteckning.

Ett beslut om en förpliktelse enligt första stycket 1 får förenas med krav

på att information om en viss typ av tjänst ska tillhandahållas omedelbart
innan ett samtal kopplas.

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt

tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får förpliktas att regelbundet
tillhandahålla abonnenter med funktionsnedsättning detaljerad information
om produkter och tjänster som är riktade till dem.

18 §

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får förpliktas att för slutan-
vändarna offentliggöra jämförbar, adekvat och aktuell information om tjäns-
ternas kvalitet och om vilka åtgärder som vidtagits för att ge slutanvändare
med funktionsnedsättning tillträde till tjänsterna i likvärdig utsträckning som
andra slutanvändare.

19 §

Om en abonnent inte betalar för tillhandahållandet av ett allmänt

kommunikationsnät eller för en allmänt tillgänglig telefonitjänst får
tillhandahållandet av tjänsten avbrytas först sedan abonnenten uppmanats att
betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars
kan komma att avbrytas. Betalas tjänsten inom angiven tid, får tillhanda-
hållandet inte avbrytas.

Om en abonnent vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får tillhanda-

hållandet avbrytas omedelbart. Den som tillhandahåller tjänsten ska i sådant
fall genast underrätta abonnenten om avbrytandet och under en tid av lägst
tio dagar från avbrytandet ge abonnenten möjlighet att ringa nödsamtal och
andra avgiftsfria samtal.

Gäller utebliven eller upprepad för sen betalning en viss tjänst ska avbrottet

begränsas till den tjänsten, om det är tekniskt möjligt och abonnenten inte tidi-
gare har fått en betalningsuppmaning eller har vilselett tjänsteleverantören.

6 kap.

1 §

I detta kapitel avses med

elektroniskt meddelande: all information som utbyts eller överförs mellan

ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommuni-
kationstjänst, utom information som överförs som del av sändningar av ljud-

background image

13

SFS 2011:590

radio- och TV-program som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt
kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med
den enskilde abonnenten eller användaren av informationen,

integritetsincident: en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten ut-

plåning, förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åt-
komst till uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av all-
mänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt

meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera
detta meddelande.

Begreppen behandling, personuppgiftsansvarig och samtycke har i kapit-

let samma innebörd som i personuppgiftslagen (1998:204).

3 §

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunika-

tionstjänst ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av
tjänsten skyddas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät
ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nä-
tet. �&tgärderna ska vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med
beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärder-
na, är anpassad till risken för integritetsincidenter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.

4 a §

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommu-

nikationstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten
om integritetsincidenter. Om incidenten kan antas inverka negativt på de
abonnenter eller användare som de behandlade uppgifterna berör, eller om
tillsynsmyndigheten begär det, ska även dessa underrättas utan onödigt
dröjsmål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag
från skyldigheten.

4 b §

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommu-

nikationstjänster ska löpande föra en förteckning över integritetsincidenter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om innehållet i en sådan förteckning.

18 §

Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares

terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till
information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta
hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elek-
troniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är
nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten
uttryckligen har begärt.

background image

14

SFS 2011:590

22 §

14

Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en

elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett sär-

skilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet
som ska ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och det
enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 3 och som gäller misstanke om

brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet
som ska ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ären-
de,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket

finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ären-
de som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort enligt
folkbokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet, om myn-

digheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efter-
forskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndighe-
ten ska kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till polismyndighet eller åkla-

garmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt fall
för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, och

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarme-

ringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regi-
onala alarmeringscentraler.

Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än lokali-

seringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet.

7 kap.

3 a §

15

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att de skyldigheter som anges i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 717/2007 av den 27 juni 2007 om roaming i allmänna
mobila kommunikationsnät i gemenskapen

16 ska följas. Förelägganden och

förbud får förenas med vite.

14 Senaste lydelse 2010:1973.

15 Senaste lydelse 2007:1375.

16 EUT L 167, 29.6.2009, s. 12 (Celex 32009R0544).

background image

15

SFS 2011:590

4 §

Finner tillsynsmyndigheten skäl att misstänka att den som bedriver

verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om skyldig-
heter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
eller inte använder en radiosändare i den utsträckning som villkoren medger,
ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta förhål-
lande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid.

5 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att rättelse av en överträdelse som avses i 4 § ska ske omedelbart
eller inom skälig tid.

Följs inte föreläggandet, får tillsynsmyndigheten, efter utgången av den

tid som angetts i underrättelsen enligt 4 §,

1. återkalla ett tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller besluta att den som

åsidosatt en skyldighet helt eller delvis ska upphöra med verksamheten, om
inte överträdelsen är av mindre betydelse, eller

2. meddela de ytterligare förelägganden eller förbud som behövs för efter-

levnaden av lagen eller av de beslut om skyldigheter eller villkor eller de fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Om en radiosändare använts i mindre omfattning än vad tillstånds-

villkoren medger får dock ett sådant tillstånd inte återkallas om särskilda
skäl talar mot det eller ändamålet med föreläggandet lika väl kan tillgodoses
genom att tillståndsvillkoren ändras.

Förelägganden och förbud enligt första och andra styckena får förenas

med vite.

8 §

Om en överträdelse av denna lag eller av de beslut om skyldigheter el-

ler villkor eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utgör ett all-
varligt hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan eller kan be-
faras orsaka allvarliga ekonomiska eller operativa problem för till-
handahållare eller användare av elektroniska kommunikationsnät eller
elektroniska kommunikationstjänster, eller andra användare av radio-
frekvenser, får tillsynsmyndigheten, i avvaktan på att ärendet avgörs slutligt,
omedelbart

1. meddela ett föreläggande att genast efterleva lagen eller de beslut om

skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som meddelats med stöd av la-
gen,

2. återkalla ett tillstånd eller ändra tillståndsvillkoren, eller
3. besluta att en verksamhet helt eller delvis ska upphöra.
Giltighetstiden för ett beslut enligt första stycket får vara högst tre måna-

der. Om rättelse inte vidtas får giltighetstiden förlängas med ytterligare högst
tre månader.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt första stycket får förenas med vite.

Tillträde till nummer och tjänster

9 a §

Konsumentombudsmannen får förplikta den som tillhandahåller ett

allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommu-
nikationstjänst att hindra användares tillträde till ett nummer eller till en
tjänst via ett nummer vars sifferstruktur saknar geografisk betydelse, om

background image

16

SFS 2011:590

marknadsföringen av numret eller tjänsten är otillbörlig eller om väsentlig
information utelämnas vid marknadsföringen.

Beslutet får förenas med skyldighet att hålla inne betalning avseende

numret eller tjänsten tills ärendet har avgjorts slutligt. Om beslutet står fast
ska innehållna medel snarast återbetalas.

Beslut får inte meddelas utan att den som har vidtagit marknadsförings-

åtgärden har fått tillfälle att yttra sig. I brådskande fall får dock beslut ome-
delbart meddelas att gälla till dess något annat förordnas.

10 §

17

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektro-

niska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande
tjänster, eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyl-
dighet i fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hän-
skjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av

föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med
stöd av lagen eller som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 717/2007, eller

2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in
till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens
omfattning eller andra särskilda omständigheter.

10 a §

18

Tillsynsmyndigheten får förelägga en part att tillhandahålla

myndigheten de uppgifter och handlingar som behövs för att pröva en tvist
enligt 10 § och som avser

1. allmänna skyldigheter som gäller enligt denna lag,
2. villkor som meddelats med stöd av lagen, eller
3. särskilda skyldigheter som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap.

13 §.

Föreläggandet får förenas med vite. Vid prövning av en ansökan om utdö-

mande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

13 §

Om en tvist som hänskjutits till tillsynsmyndigheten enligt 10 § också

har hänskjutits till en eller flera tillsynsmyndigheter i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska tillsynsmyndigheten sam-
ordna sina insatser med den eller de utländska myndigheterna.

I ett ärende som avses i första stycket får tillsynsmyndigheten begära att

organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommuni-
kation ska yttra sig om vilken åtgärd som ska vidtas för att lösa tvisten. När
tillsynsmyndigheten har begärt ett sådant yttrande, får ärendet inte avgöras
förrän yttrandet har lämnats. I brådskande fall får dock beslut meddelas att
gälla till dess något annat förordnas.

Tillsynsmyndigheten ska i sitt beslut beakta innehållet i yttrandet.

17 Senaste lydelse 2010:497.

18 Senaste lydelse 2007:881.

background image

17

SFS 2011:590

13 a §

19

Om ett företag som enligt 8 kap. 7 § ska anses ha ett betydande in-

flytande på en viss marknad uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd
som strider mot en skyldighet som beslutats med stöd av 4 kap. 4 § eller
5 kap. 13 §, ska företaget ersätta den skada som därigenom uppkommer.
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
vidta en åtgärd som är nödvändig för att efterkomma en sådan skyldighet.

Rätten till sådan ersättning faller bort, om talan inte väcks inom tio år från

det att skadan uppkom.

13 b §

Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska

ersätta en abonnent skada som uppkommer genom dröjsmål med över-
lämnande av nummer enligt 5 kap. 9 § eller med tillhandahållande av en
tjänst när sådant överlämnande har skett.

Första stycket gäller inte om den som tillhandahåller tjänsten visar att

dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som denne inte skäli-
gen kunde förväntas ha räknat med vid begäran om överlämnande av num-
mer eller vid överlämnandet när det gäller dröjsmål med tillhandahållande
av en tjänst, och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit el-
ler övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som tjänsteleverantören har anlitat
för att helt eller delvis fullgöra överlämnandet eller tillhandahållandet, är den
som tillhandahåller tjänsten fri från skadeståndsskyldighet endast om också
den som har anlitats skulle vara fri enligt första meningen.

Första stycket gäller inte heller i fråga om andra slutanvändare än konsu-

menter, om det av avtalet följer att slutanvändaren har rätt till skälig ersätt-
ning på grund av dröjsmålet.

Abonnenten har alltid rätt till ersättning för skada som uppkommit genom

missbruk när det gäller överlämnande av nummer.

8 kap.

1 §

20

Den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen är skyldig att på

begäran tillhandahålla en myndighet upplysningar och handlingar som be-
hövs för

1. förfaranden för eller bedömning av framställningar om beviljande av

tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 och 24 §§,

2. offentliggörande av jämförande kvalitets- och prisöversikter över tjäns-

ter till gagn för konsumenterna enligt 5 kap.,

3. klart definierade statistiska ändamål,
4. marknadsanalys enligt 5 och 6 §§,
5. beslut om skyldigheter enligt 4 och 5 kap.,
6. att säkerställa en effektiv användning och ändamålsenlig förvaltning av

radiofrekvenser,

7. att utvärdera sådan utveckling av nät och tjänster som kan påverka

grossisttjänster som gjorts tillgängliga för konkurrenter, och

8. att upprätta en detaljerad förteckning över typ, tillgänglighet och geo-

grafisk belägenhet i fråga om sådan egendom eller annat som kan utnyttjas
gemensamt enligt 4 kap. 14 §.

19 Senaste lydelse 2007:881.

20 Senaste lydelse 2010:497.

background image

18

SFS 2011:590

En operatör som enligt 7 § har betydande inflytande på en marknad i gros-

sistledet är skyldig att på begäran tillhandahålla en myndighet redo-
visningsuppgifter om de marknader i slutkundsledet som är förknippade med
den marknaden.

Uppgifter som avses i första stycket 3�7 får inte begäras in före ett mark-

nadstillträde eller som villkor för detta.

1 a §

Om en vertikalt integrerad operatör som enligt 8 kap. 7 § har ett bety-

dande inflytande på en viss marknad avser att utan förpliktelse enligt 4 kap.
12 a § avskilja en betydande del av eller samtliga sina tillgångar i accessnä-
tet i syfte att säkerställa icke-diskriminering och insyn, ska operatören i för-
väg och i god tid underrätta tillsynsmyndigheten om sin avsikt, eventuella
ändringar av planerna och slutresultatet av processen.

6 §

21

Den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande analysera

de relevanta marknader som har fastställts enligt 5 §. Därvid ska Europeiska
kommissionens riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags
betydande inflytande på marknaden beaktas. För varje marknad ska det fast-
ställas om det råder effektiv konkurrens.

Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det inte

råder effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska företag med bety-
dande inflytande på den marknaden identifieras och beslut meddelas om
skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 §.

Om det vid en bedömning enligt första stycket konstateras att det råder

effektiv konkurrens på en fastställd marknad, ska skyldigheter som har
beslutats med stöd av 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § upphävas. Tidpunkten för
upphävande av en skyldighet ska bestämmas med hänsyn till berörda parters
intressen.

För gränsöverskridande marknader som fastställts enligt beslut av Euro-

peiska kommissionen ska åtgärder enligt första�tredje styckena beslutas ef-
ter samråd med behöriga myndigheter i berörda länder.

8 §

I ett ärende om förpliktelse enligt 4 kap. 13 a eller 14 § eller om änd-

ring av tillstånd eller villkor för att använda radiosändare eller nummer för
elektronisk kommunikation ska berörda parter och andra som kan ha intresse
i saken ges skälig tid att yttra sig innan beslut fattas, dock minst fyra veckor
om det inte finns särskilda skäl mot det.

10 §

22

En myndighet ska upprätta ett förslag och ge berörda parter tillfälle

att yttra sig över förslaget inom skälig tid när den avser att

1. enligt 5 § fastställa en marknad som skiljer sig från dem som framgår

av Europeiska kommissionens rekommendation,

2. meddela beslut enligt 6 § andra eller tredje stycket eller 3 kap. 7 § eller

vidta andra åtgärder som har betydande inverkan på en enligt 5 § fastställd
marknad, eller

3. meddela tillståndsvillkor som innebär sådana begränsningar som anges

i 3 kap. 11 § andra eller tredje stycket.

21 Senaste lydelse 2010:497.

22 Senaste lydelse 2010:497.

background image

19

SFS 2011:590

Första stycket gäller inte en tvist som har hänskjutits till prövning enligt

7 kap. 10 §.

11 §

23

Om ett beslut enligt 5 §, 6 § andra eller tredje stycket, 4 kap. 3 eller

4 § eller 5 kap. 13 § skulle kunna påverka handeln mellan staterna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska ett motiverat förslag till be-
slut överlämnas till behöriga myndigheter i övriga stater, organet för euro-
peiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation och Euro-
peiska kommissionen.

Underrättelse till kommissionen enligt första stycket ska även lämnas om

en myndighet i enlighet med internationella avtal avser att införa, ändra eller
upphäva en skyldighet som beslutats enligt denna lag.

11 a §

Om ett förslag till beslut enligt 6 § andra eller tredje stycket ska

överlämnas för samråd enligt 11 § första stycket, ska förslaget upprättas och
överlämnas inom tre år från det senaste beslutet rörande marknaden i fråga
eller inom den längre tid om högst ytterligare tre år som Europeiska kom-
missionen dessförinnan har godkänt.

Om en ny rekommendation som avses i 5 § har antagits och rekommen-

dationen rör en marknad som inte tidigare har analyserats, ska förslaget till
beslut i stället upprättas och överlämnas inom två år från offentliggörandet
av rekommendationen.

Om förslag till beslut inte kan överlämnas inom den tid som anges i första

eller andra stycket och orsaken till detta är att marknadsanalysen enligt 5 §
inte har slutförts, ska bistånd med slutförandet begäras från organet för euro-
peiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Förslaget ska
då överlämnas inom sex månader därefter.

12 §

24

Beslut i fall som avses i 11 § får meddelas tidigast en månad efter

det att överlämnandet har skett.

Ett beslut får dock meddelas tidigast två månader efter utgången av den

tid som anges i första stycket, om Europeiska kommissionen inom den tiden
meddelat myndigheten att den överväger att inte godta ett förslag till beslut
som

1. innebär att en marknad som ska fastställas enligt 5 § avviker från kom-

missionens rekommendation, eller

2. avser identifiering av företag enligt 6 § andra stycket.
Om kommissionen inom den tid som anges i andra stycket beslutar att inte

godta ett sådant förslag som avses där, får beslut inte meddelas. Om kom-
missionens invändningar kan tillgodoses genom att förslaget ändras, ska
samråd enligt 10 § om det nya förslaget inledas inom sex månader från
dagen för kommissionens beslut.

12 a §

Om ett förslag till beslut om skyldigheter enligt 4 kap. 3 eller 5�

12 §§ eller 5 kap. 13 § har överlämnats för samråd enligt 11 § första stycket
och Europeiska kommissionen har meddelat att den har invändningar mot åt-
gärderna i förslaget ska samverkan ske med kommissionen och organet för

23 Senaste lydelse 2010:497.

24 Senaste lydelse 2010:497.

background image

20

SFS 2011:590

europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation i syfte att
fastställa vilka åtgärder som är mest effektiva och lämpliga.

I sådant fall får beslut meddelas tidigast fyra månader och senast fem må-

nader efter utgången av den tid som anges i 12 § första stycket. Om det krävs
för att ett förnyat samrådsförfarande enligt 10�12 §§ ska kunna genomföras
får tidsfristen förlängas ytterligare.

13 §

25

Om det behövs för att säkerställa konkurrensen på en marknad som

fastställts enligt 5 § eller för att skydda användarnas intressen, och ett beslut
om åtgärd inte kan skjutas upp, får beslut, utan iakttagande av samråds-
skyldigheten i 10�12 §§, meddelas att gälla i högst sex månader. I sådant fall
ska behöriga myndigheter, Europeiska kommissionen och organet för euro-
peiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation utan dröjsmål
underrättas om beslutet och skälen för detta.

Ett beslut om en åtgärd enligt första stycket får inte förlängas utan iaktta-

gande av samrådsskyldigheten i 10�12 §§.

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

besluta om skyldighet att särredovisa de verksamheter som har samband
med tillhandahållandet av elektroniska kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster för den som

1. bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, och
2. har särskild eller exklusiv rätt att tillhandahålla andra tjänster än enligt

denna lag.

20 §

Ett beslut enligt 6 § andra stycket som avser identifiering av företag

med betydande inflytande på en marknad får överklagas endast i samband
med att beslut att införa, upphäva eller ändra en skyldighet som anges i 6 §
överklagas.

Ett beslut enligt 3 kap. 7 § att begränsa antalet tillstånd får överklagas en-

dast i samband med att beslut i fråga om tillstånd att använda radiosändare
överklagas.

23 §

26

Mål i förvaltningsrätt och kammarrätt som avser överprövning av

följande beslut ska handläggas skyndsamt:

1. beslut om särskilda skyldigheter med stöd av 4 kap. 4 § eller 5 kap.

13 §,

2. beslut i ett tillsynsärende enligt 7 kap. 5 §, om tillsynen avsett efter-

levnaden av ett beslut som anges i 1,

3. beslut vid prövning av en tvist enligt 7 kap. 10 §, om tvisten grundar sig

på ett beslut som avses i 1, och

4. beslut om identifiering av företag med betydande inflytande på en

marknad enligt 6 §.

25 Senaste lydelse 2010:497.

26 Senaste lydelse 2009:839.

background image

21

SFS 2011:590

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Tillståndsvillkor som beslutats enligt 3 kap. 11 § första stycket före den

1 juli 2011 och som inte skulle få beslutas enligt de nya bestämmelserna i
3 kap. 11 § andra eller tredje stycket, upphör att gälla den 26 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.