SFS 2019:796 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning / SFS 2019:796 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
SFS2019-796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk

utjämning

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 8, 13 och 17 a §§ lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

3 §2 I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.
Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomst-

erna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig
skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om
kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med upp-
räkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunder-

lagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november
året före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multi-

plicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive lands-
tinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procent-
sats som anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multi-

plicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen
divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen
för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk

kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §,
varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild
betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller

ett landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en

kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2019 enligt den då
gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller lands-
tingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9�12, 15 och
16 §§.

1 Prop. 2019/20:11, bet. 2019/20:FiU18, rskr. 2019/20:41.

2 Senaste lydelse 2015:1010. �ndringen innebär bl.a. att tionde stycket tas bort.

SFS

2019:796

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:796

8 §3 För varje kommun beräknas standardkostnaden för

1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i

25 kap. skollagen (2010:800),

2. förskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. kommunal vuxenutbildning,
6. äldreomsorg,
7. infrastruktur och skydd, och
8. verksamhetsövergripande kostnader.
För varje landsting beräknas standardkostnaden för
1. hälso- och sjukvård, och
2. befolkningsförändringar.
En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden för-

delas mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som regeringen
meddelar.

13 §4 En kommun eller ett landsting som får en bidragsminskning har rätt
till ett årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som över-
stiger 250 kronor per invånare.

Införandebidraget ska därefter årligen minska med 250 kronor per

invånare till dess det upphör.

17 a §5 Beräkningen av strukturbidrag, standardkostnader för infrastruktur
och skydd och verksamhetsövergripande kostnader samt faktorer som avser
förändringar i befolkningen som görs i beräkningen av övriga standard-
kostnader för en kommun som sammanläggs med en annan kommun eller
flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges in-
delning i kommuner och landsting, ska göras enligt följande.

Den nya kommunens strukturbidrag och standardkostnader ska, det

utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de därpå följande tre
åren, grundas på det högsta värdet på strukturbidrag, standardkostnader för
infrastruktur och skydd och verksamhetsövergripande kostnader samt
faktorer som avser förändringar i befolkningen i övriga standardkostnader
beräknade på grundval av den indelning av kommuner

1. som gäller den 1 januari utjämningsåret, eller
2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska utgå från

de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt stan-
dardkostnader för respektive verksamhet eller kostnadsslag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som

avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1043.

4 Senaste lydelse 2015:1010. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2013:795.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.